Exode 20:16
לא תענה ברעך עד שקר׃
Exode 23:1
לא תשא שמע שוא אל תשת ידך עם רשע להית עד חמס׃
Lévitique 19:16
לא תלך רכיל בעמיך לא תעמד על דם רעך אני יהוה׃
1 Rois 21:10-13
10
והושיבו שנים אנשים בני בליעל נגדו ויעדהו לאמר ברכת אלהים ומלך והוציאהו וסקלהו וימת׃
11
ויעשו אנשי עירו הזקנים והחרים אשר הישבים בעירו כאשר שלחה אליהם איזבל כאשר כתוב בספרים אשר שלחה אליהם׃
12
קראו צום והשיבו את נבות בראש העם׃
13
ויבאו שני האנשים בני בליעל וישבו נגדו ויעדהו אנשי הבליעל את נבות נגד העם לאמר ברך נבות אלהים ומלך ויצאהו מחוץ לעיר ויסקלהו באבנים וימת׃
Psaumes 50:20
תשב באחיך תדבר בבן אמך תתן דפי׃
Psaumes 101:5
מלושני בסתר רעהו אותו אצמית גבה עינים ורחב לבב אתו לא אוכל׃
Proverbes 10:18
מכסה שנאה שפתי שקר ומוצא דבה הוא כסיל׃
Proverbes 18:8
דברי נרגן כמתלהמים והם ירדו חדרי בטן׃
Proverbes 26:22
דברי נרגן כמתלהמים והם ירדו חדרי בטן׃
Jérémie 6:28
כלם סרי סוררים הלכי רכיל נחשת וברזל כלם משחיתים המה׃
Jérémie 9:4
איש מרעהו השמרו ועל כל אח אל תבטחו כי כל אח עקוב יעקב וכל רע רכיל יהלך׃
Jérémie 37:13-15
13
ויהי הוא בשער בנימן ושם בעל פקדת ושמו יראייה בן שלמיה בן חנניה ויתפש את ירמיהו הנביא לאמר אל הכשדים אתה נפל׃
14
ויאמר ירמיהו שקר אינני נפל על הכשדים ולא שמע אליו ויתפש יראייה בירמיהו ויבאהו אל השרים׃
15
ויקצפו השרים על ירמיהו והכו אתו ונתנו אותו בית האסור בית יהונתן הספר כי אתו עשו לבית הכלא׃
Jérémie 38:4-6
4
ויאמרו השרים אל המלך יומת נא את האיש הזה כי על כן הוא מרפא את ידי אנשי המלחמה הנשארים בעיר הזאת ואת ידי כל העם לדבר אליהם כדברים האלה כי האיש הזה איננו דרש לשלום לעם הזה כי אם לרעה׃
5
ויאמר המלך צדקיהו הנה הוא בידכם כי אין המלך יוכל אתכם דבר׃
6
ויקחו את ירמיהו וישלכו אתו אל הבור מלכיהו בן המלך אשר בחצר המטרה וישלחו את ירמיהו בחבלים ובבור אין מים כי אם טיט ויטבע ירמיהו בטיט׃
Matthieu 26:59
והכהנים הגדולים והסופרים וכל הסנהדרין בקשו עדות שקר בישוע להמיתו ולא מצאו׃
Actes 6:11-13
11
ויסיתו בו אנשים אמרים שמענו אתו מדבר גדופים במשה ובאלהים׃
12
ויעוררו את העם ואת הזקנים והסופרים ויקומו עליו ויחטפהו ויביאהו לפני הסנהדרין׃
13
ויעמידו עדי שקר אשר אמרו האיש הזה איננו חדל מהטיח דברים נגד מקום הקדש הזה ונגד התורה׃
Actes 24:5
כי מצאנו את האיש הזה כקטב ומגרה מדינים בין כל היהודים על פני תבל והוא ראש כת הנצרים׃
Actes 24:13
גם אין ביכלתם להוכיח עלי את אשר עתה הם שטנים אותי׃
Apocalypse 12:9
ויוטל התנין הגדול הנחש הקדמוני אשר נקרא שמו מלשין ושטן המדיח תבל כלה הוא הוטל ארצה ומלאכיו עמו הוטלו׃
Apocalypse 12:10
ואשמע קול גדול בשמים ויאמר עתה באה ישועת אלהינו ועזו ומלכותו וממשלת משיחו כי הורד שוטן אחינו העמד לשטנם לפני אלהינו יומם ולילה׃
Ezechiel 18:6
אל ההרים לא אכל ועיניו לא נשא אל גלולי בית ישראל ואת אשת רעהו לא טמא ואל אשה נדה לא יקרב׃
Ezechiel 18:11
והוא את כל אלה לא עשה כי גם אל ההרים אכל ואת אשת רעהו טמא׃
Ezechiel 18:15
על ההרים לא אכל ועיניו לא נשא אל גלולי בית ישראל את אשת רעהו לא טמא׃
Psaumes 106:28
ויצמדו לבעל פעור ויאכלו זבחי מתים׃
1 Corinthiens 10:18-21
18
ראו את ישראל לפי הבשר הלא אכלי הזבחים חברי המזבח המה׃
19
ועתה מה אמר היש ממש באליל אם יש ממש בזבחי אלילים׃
20
אלא את אשר יזבחו הגוים לשדים הם זבחים ולא לאלהים ואני לא אחפץ היתכם חברים לשדים׃
21
לא תוכלו לשתות יחד כוס אדנינו וגם כוס השדים ולא תוכלו להתחבר אל שלחן אדנינו וגם אל שלחן השדים׃
Ezechiel 16:43
יען אשר לא זכרתי את ימי נעוריך ותרגזי לי בכל אלה וגם אני הא דרכך בראש נתתי נאם אדני יהוה ולא עשיתי את הזמה על כל תועבתיך׃
Ezechiel 24:13
בטמאתך זמה יען טהרתיך ולא טהרת מטמאתך לא תטהרי עוד עד הניחי את חמתי בך׃
Juges 20:6
ואחז בפילגשי ואנתחה ואשלחה בכל שדה נחלת ישראל כי עשו זמה ונבלה בישראל׃
Osée 4:2
אלה וכחש ורצח וגנב ונאף פרצו ודמים בדמים נגעו׃
Osée 4:10
ואכלו ולא ישבעו הזנו ולא יפרצו כי את יהוה עזבו לשמר׃
Osée 4:14
לא אפקוד על בנותיכם כי תזנינה ועל כלותיכם כי תנאפנה כי הם עם הזנות יפרדו ועם הקדשות יזבחו ועם לא יבין ילבט׃
Osée 6:9
וכחכי איש גדודים חבר כהנים דרך ירצחו שכמה כי זמה עשו׃
Osée 7:4
כלם מנאפים כמו תנור בערה מאפה ישבות מעיר מלוש בצק עד חמצתו׃