Ezechiel 4:7
ואל מצור ירושלם תכין פניך וזרעך חשופה ונבאת עליה׃
Ezechiel 6:2
בן אדם שים פניך אל הרי ישראל והנבא אליהם׃
Ezechiel 21:2
בן אדם שים פניך אל ירושלם והטף אל מקדשים והנבא אל אדמת ישראל׃
Deutéronome 32:2
יערף כמטר לקחי תזל כטל אמרתי כשעירם עלי דשא וכרביבים עלי עשב׃
Job 29:22
אחרי דברי לא ישנו ועלימו תטף מלתי׃
Amos 7:16
ועתה שמע דבר יהוה אתה אמר לא תנבא על ישראל ולא תטיף על בית ישחק׃
Michée 2:6
אל תטפו יטיפון לא יטפו לאלה לא יסג כלמות׃
Jérémie 13:19
ערי הנגב סגרו ואין פתח הגלת יהודה כלה הגלת שלומים׃
Jérémie 22:7
וקדשתי עליך משחתים איש וכליו וכרתו מבחר ארזיך והפילו על האש׃
Zacharie 11:1
פתח לבנון דלתיך ותאכל אש בארזיך׃
Zacharie 11:2
הילל ברוש כי נפל ארז אשר אדרים שדדו הילילו אלוני בשן כי ירד יער הבצור׃