Ezechiel 8:18
וגם אני אעשה בחמה לא תחוס עיני ולא אחמל וקראו באזני קול גדול ולא אשמע אותם׃
Ezechiel 9:10
וגם אני לא תחוס עיני ולא אחמל דרכם בראשם נתתי׃
1 Samuel 24:10
הנה היום הזה ראו עיניך את אשר נתנך יהוה היום בידי במערה ואמר להרגך ותחס עליך ואמר לא אשלח ידי באדני כי משיח יהוה הוא׃
Néhémie 9:19
ואתה ברחמיך הרבים לא עזבתם במדבר את עמוד הענן לא סר מעליהם ביומם להנחתם בהדרך ואת עמוד האש בלילה להאיר להם ואת הדרך אשר ילכו בה׃
Psaumes 78:37
ולבם לא נכון עמו ולא נאמנו בבריתו׃
Psaumes 78:38
והוא רחום יכפר עון ולא ישחית והרבה להשיב אפו ולא יעיר כל חמתו׃
Ezechiel 7:2
ואתה בן אדם כה אמר אדני יהוה לאדמת ישראל קץ בא הקץ על ארבעת כנפות הארץ׃
Ezechiel 11:13
ויהי כהנבאי ופלטיהו בן בניה מת ואפל על פני ואזעק קול גדול ואמר אהה אדני יהוה כלה אתה עשה את שארית ישראל׃
Jérémie 4:27
כי כה אמר יהוה שממה תהיה כל הארץ וכלה לא אעשה׃
Jérémie 5:18
וגם בימים ההמה נאם יהוה לא אעשה אתכם כלה׃
Nahoum 1:8
ובשטף עבר כלה יעשה מקומה ואיביו ירדף חשך׃
Nahoum 1:9
מה תחשבון אל יהוה כלה הוא עשה לא תקום פעמים צרה׃