Ezechiel 17:13
ויקח מזרע המלוכה ויכרת אתו ברית ויבא אתו באלה ואת אילי הארץ לקח׃
2 Rois 24:17
וימלך מלך בבל את מתניה דדו תחתיו ויסב את שמו צדקיהו׃
Jérémie 37:1
וימלך מלך צדקיהו בן יאשיהו תחת כניהו בן יהויקים אשר המליך נבוכדראצר מלך בבל בארץ יהודה׃
Deutéronome 8:7-9
7
כי יהוה אלהיך מביאך אל ארץ טובה ארץ נחלי מים עינת ותהמת יצאים בבקעה ובהר׃
8
ארץ חטה ושערה וגפן ותאנה ורמון ארץ זית שמן ודבש׃
9
ארץ אשר לא במסכנת תאכל בה לחם לא תחסר כל בה ארץ אשר אבניה ברזל ומהרריה תחצב נחשת׃
Ezechiel 19:11
ויהיו לה מטות עז אל שבטי משלים ותגבה קומתו על בין עבתים וירא בגבהו ברב דליתיו׃
Ezechiel 19:12
ותתש בחמה לארץ השלכה ורוח הקדים הוביש פריה התפרקו ויבשו מטה עזה אש אכלתהו׃
Esaïe 15:7
על כן יתרה עשה ופקדתם על נחל הערבים ישאום׃
Esaïe 44:4
וצמחו בבין חציר כערבים על יבלי מים׃