Psaumes 96:11
ישמחו השמים ותגל הארץ ירעם הים ומלאו׃
Psaumes 96:12
יעלז שדי וכל אשר בו אז ירננו כל עצי יער׃
Esaïe 55:12
כי בשמחה תצאו ובשלום תובלון ההרים והגבעות יפצחו לפניכם רנה וכל עצי השדה ימחאו כף׃
Esaïe 55:13
תחת הנעצוץ יעלה ברוש תחת הסרפד יעלה הדס והיה ליהוה לשם לאות עולם לא יכרת׃
1 Samuel 2:7
יהוה מוריש ומעשיר משפיל אף מרומם׃
1 Samuel 2:8
מקים מעפר דל מאשפת ירים אביון להושיב עם נדיבים וכסא כבוד ינחלם כי ליהוה מצקי ארץ וישת עליהם תבל׃
Job 5:11
לשום שפלים למרום וקדרים שגבו ישע׃
Job 40:12
ראה כל גאה הכניעהו והדך רשעים תחתם׃
Psaumes 75:6
כי לא ממוצא וממערב ולא ממדבר הרים׃
Psaumes 75:7
כי אלהים שפט זה ישפיל וזה ירים׃
Psaumes 89:38
ואתה זנחת ותמאס התעברת עם משיחך׃
Psaumes 89:45
הקצרת ימי עלומיו העטית עליו בושה סלה׃
Esaïe 2:13
ועל כל ארזי הלבנון הרמים והנשאים ועל כל אלוני הבשן׃
Esaïe 2:14
ועל כל ההרים הרמים ועל כל הגבעות הנשאות׃
Esaïe 9:6
כי ילד ילד לנו בן נתן לנו ותהי המשרה על שכמו ויקרא שמו פלא יועץ אל גבור אביעד שר שלום׃
Esaïe 9:7
למרבה המשרה ולשלום אין קץ על כסא דוד ועל ממלכתו להכין אתה ולסעדה במשפט ובצדקה מעתה ועד עולם קנאת יהוה צבאות תעשה זאת׃
Esaïe 11:1-9
1
ויצא חטר מגזע ישי ונצר משרשיו יפרה׃
2
ונחה עליו רוח יהוה רוח חכמה ובינה רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת יהוה׃
3
והריחו ביראת יהוה ולא למראה עיניו ישפוט ולא למשמע אזניו יוכיח׃
4
ושפט בצדק דלים והוכיח במישור לענוי ארץ והכה ארץ בשבט פיו וברוח שפתיו ימית רשע׃
5
והיה צדק אזור מתניו והאמונה אזור חלציו׃
6
וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ ועגל וכפיר ומריא יחדו ונער קטן נהג בם׃
7
ופרה ודב תרעינה יחדו ירבצו ילדיהן ואריה כבקר יאכל תבן׃
8
ושעשע יונק על חר פתן ועל מאורת צפעוני גמול ידו הדה׃
9
לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי כי מלאה הארץ דעה את יהוה כמים לים מכסים׃
Esaïe 26:5
כי השח ישבי מרום קריה נשגבה ישפילנה ישפילה עד ארץ יגיענה עד עפר׃
Amos 9:11
ביום ההוא אקים את סכת דויד הנפלת וגדרתי את פרציהן והרסתיו אקים ובניתיה כימי עולם׃
Luc 1:33
ועל בית יעקב ימלך לעולם ועד ולמלכותו אין קץ׃
Luc 1:52
הרס נדיבים מכסאותו וירם שפלים׃
Luc 1:53
רעבים מלא טוב ועשירים שלח ריקם׃
1 Corinthiens 1:27
כי אם בסכל שבעולם בחר האל למען ביש את החכמים ובחלוש שבעולם בחר האל למען ביש את החזק׃
1 Corinthiens 1:28
ובדלת העולם בחר האל ובנמאס ובאשר כאין למען בטל את אשר ישנו׃
Ezechiel 12:25
כי אני יהוה אדבר את אשר אדבר דבר ויעשה לא תמשך עוד כי בימיכם בית המרי אדבר דבר ועשיתיו נאם אדני יהוה׃
Ezechiel 22:14
היעמד לבך אם תחזקנה ידיך לימים אשר אני עשה אותך אני יהוה דברתי ועשיתי׃
Ezechiel 24:14
אני יהוה דברתי באה ועשיתי לא אפרע ולא אחוס ולא אנחם כדרכיך וכעלילותיך שפטוך נאם אדני יהוה׃
Matthieu 24:35
השמים והארץ יעברו ודברי לא יעברון׃
Luc 21:33
השמים והארץ יעברו ודברי לא יעברון׃