Ezechiel 22:30
ואבקש מהם איש גדר גדר ועמד בפרץ לפני בעד הארץ לבלתי שחתה ולא מצאתי׃
Exode 17:9-13
9
ויאמר משה אל יהושע בחר לנו אנשים וצא הלחם בעמלק מחר אנכי נצב על ראש הגבעה ומטה האלהים בידי׃
10
ויעש יהושע כאשר אמר לו משה להלחם בעמלק ומשה אהרן וחור עלו ראש הגבעה׃
11
והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל וכאשר יניח ידו וגבר עמלק׃
12
וידי משה כבדים ויקחו אבן וישימו תחתיו וישב עליה ואהרן וחור תמכו בידיו מזה אחד ומזה אחד ויהי ידיו אמונה עד בא השמש׃
13
ויחלש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב׃
Exode 32:11
ויחל משה את פני יהוה אלהיו ויאמר למה יהוה יחרה אפך בעמך אשר הוצאת מארץ מצרים בכח גדול וביד חזקה׃
Exode 32:12
למה יאמרו מצרים לאמר ברעה הוציאם להרג אתם בהרים ולכלתם מעל פני האדמה שוב מחרון אפך והנחם על הרעה לעמך׃
Nombres 16:21
הבדלו מתוך העדה הזאת ואכלה אתם כרגע׃
Nombres 16:22
ויפלו על פניהם ויאמרו אל אלהי הרוחת לכל בשר האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצף׃
Nombres 16:47
ויקח אהרן כאשר דבר משה וירץ אל תוך הקהל והנה החל הנגף בעם ויתן את הקטרת ויכפר על העם׃
Nombres 16:48
ויעמד בין המתים ובין החיים ותעצר המגפה׃
1 Samuel 12:23
גם אנכי חלילה לי מחטא ליהוה מחדל להתפלל בעדכם והוריתי אתכם בדרך הטובה והישרה׃
Psaumes 106:23
ויאמר להשמידם לולי משה בחירו עמד בפרץ לפניו להשיב חמתו מהשחית׃
Jérémie 15:1
ויאמר יהוה אלי אם יעמד משה ושמואל לפני אין נפשי אל העם הזה שלח מעל פני ויצאו׃
Jérémie 23:22
ואם עמדו בסודי וישמעו דברי את עמי וישבום מדרכם הרע ומרע מעלליהם׃
Jérémie 27:18
ואם נבאים הם ואם יש דבר יהוה אתם יפגעו נא ביהוה צבאות לבלתי באו הכלים הנותרים בבית יהוה ובית מלך יהודה ובירושלם בבלה׃
Malachie 1:9
ועתה חלו נא פני אל ויחננו מידכם היתה זאת הישא מכם פנים אמר יהוה צבאות׃
Esaïe 58:12
ובנו ממך חרבות עולם מוסדי דור ודור תקומם וקרא לך גדר פרץ משבב נתיבות לשבת׃
Lamentations 2:13
מה אעודך מה אדמה לך הבת ירושלם מה אשוה לך ואנחמך בתולת בת ציון כי גדול כים שברך מי ירפא לך׃
Lamentations 2:14
נביאיך חזו לך שוא ותפל ולא גלו על עונך להשיב שביתך ויחזו לך משאות שוא ומדוחים׃
Job 40:9
ואם זרוע כאל לך ובקול כמהו תרעם׃
Psaumes 76:7
אתה נורא אתה ומי יעמד לפניך מאז אפך׃
Esaïe 27:4
חמה אין לי מי יתנני שמיר שית במלחמה אפשעה בה אציתנה יחד׃
Ephésiens 6:13
על כן אחזו בכלי נשק אלהים למען תוכלו לקום ביום הרע ולמלא צבאכם ולעמוד׃
Ephésiens 6:14
עמדו נא חגורי מתנים באמת ומלבשים בשריון הצדק׃
Apocalypse 16:14
כי רוחות השדים הנה עשות אותות ויצאות אל מלכי ארץ ותבל כלה לאספם למלחמה היום ההוא הגדול יום אלהי הצבאות׃
Apocalypse 20:8
ויצא להדיח את הגוים בארבע כנפות הארץ את גוג ומגוג ולקבצם למלחמה אשר מספרם כחול הים׃
Apocalypse 20:9
ויעלו על מרחבי ארץ ויסבו את מחנה הקדשים ואת העיר החביבה ותרד אש מאת האלהים מן השמים ותאכל אתם׃
Ezechiel 30:3
כי קרוב יום וקרוב יום ליהוה יום ענן עת גוים יהיה׃
Esaïe 2:12
כי יום ליהוה צבאות על כל גאה ורם ועל כל נשא ושפל׃
Esaïe 13:6
הילילו כי קרוב יום יהוה כשד משדי יבוא׃
Esaïe 13:9
הנה יום יהוה בא אכזרי ועברה וחרון אף לשום הארץ לשמה וחטאיה ישמיד ממנה׃
Esaïe 34:8
כי יום נקם ליהוה שנת שלומים לריב ציון׃
Joël 1:15
אהה ליום כי קרוב יום יהוה וכשד משדי יבוא׃
Joël 2:1
תקעו שופר בציון והריעו בהר קדשי ירגזו כל ישבי הארץ כי בא יום יהוה כי קרוב׃
Joël 2:31
השמש יהפך לחשך והירח לדם לפני בוא יום יהוה הגדול והנורא׃
Joël 3:14
המונים המונים בעמק החרוץ כי קרוב יום יהוה בעמק החרוץ׃
Amos 5:18-20
18
הוי המתאוים את יום יהוה למה זה לכם יום יהוה הוא חשך ולא אור׃
19
כאשר ינוס איש מפני הארי ופגעו הדב ובא הבית וסמך ידו על הקיר ונשכו הנחש׃
20
הלא חשך יום יהוה ולא אור ואפל ולא נגה לו׃
Sophonie 1:14-18
14
קרוב יום יהוה הגדול קרוב ומהר מאד קול יום יהוה מר צרח שם גבור׃
15
יום עברה היום ההוא יום צרה ומצוקה יום שאה ומשואה יום חשך ואפלה יום ענן וערפל׃
16
יום שופר ותרועה על הערים הבצרות ועל הפנות הגבהות׃
17
והצרתי לאדם והלכו כעורים כי ליהוה חטאו ושפך דמם כעפר ולחמם כגללים׃
18
גם כספם גם זהבם לא יוכל להצילם ביום עברת יהוה ובאש קנאתו תאכל כל הארץ כי כלה אך נבהלה יעשה את כל ישבי הארץ׃
Sophonie 2:2
בטרם לדת חק כמץ עבר יום בטרם לא יבוא עליכם חרון אף יהוה בטרם לא יבוא עליכם יום אף יהוה׃
Sophonie 2:3
בקשו את יהוה כל ענוי הארץ אשר משפטו פעלו בקשו צדק בקשו ענוה אולי תסתרו ביום אף יהוה׃
Malachie 4:5
הנה אנכי שלח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום יהוה הגדול והנורא׃
1 Thessaloniciens 5:2
הלא אף אתם ידעתם היטב כי יום יהוה כגנב בלילה כן בוא יבוא׃
2 Pierre 3:10
בא יבא יום יהוה כגנב בלילה אז השמים בשאון יחלפו והיסדות יבערו והתמגגו והארץ והמעשים אשר עליה ישרפו׃
Apocalypse 6:17
כי בא יום עברתו הגדול ומי יוכל להתיצב׃