Lamentations 5:10
עורנו כתנור נכמרו מפני זלעפות רעב׃
Job 30:17-19
17
לילה עצמי נקר מעלי וערקי לא ישכבון׃
18
ברב כח יתחפש לבושי כפי כתנתי יאזרני׃
19
הרני לחמר ואתמשל כעפר ואפר׃
Job 30:30-19
Joël 2:6
מפניו יחילו עמים כל פנים קבצו פארור׃
Nahoum 2:10
בוקה ומבוקה ומבלקה ולב נמס ופק ברכים וחלחלה בכל מתנים ופני כלם קבצו פארור׃
Lamentations 4:1
איכה יועם זהב ישנא הכתם הטוב תשתפכנה אבני קדש בראש כל חוצות׃
Lamentations 4:2
בני ציון היקרים המסלאים בפז איכה נחשבו לנבלי חרש מעשה ידי יוצר׃
Ruth 1:19
ותלכנה שתיהם עד באנה בית לחם ויהי כבאנה בית לחם ותהם כל העיר עליהן ותאמרנה הזאת נעמי׃
Ruth 1:20
ותאמר אליהן אל תקראנה לי נעמי קראן לי מרא כי המר שדי לי מאד׃
Job 2:12
וישאו את עיניהם מרחוק ולא הכירהו וישאו קולם ויבכו ויקרעו איש מעלו ויזרקו עפר על ראשיהם השמימה׃
Esaïe 52:14
כאשר שממו עליך רבים כן משחת מאיש מראהו ותארו מבני אדם׃
Job 19:20
בעורי ובבשרי דבקה עצמי ואתמלטה בעור שני׃
Job 33:21
יכל בשרו מראי ושפי עצמותיו לא ראו׃
Psaumes 32:4
כי יומם ולילה תכבד עלי ידך נהפך לשדי בחרבני קיץ סלה׃
Psaumes 38:3
אין מתם בבשרי מפני זעמך אין שלום בעצמי מפני חטאתי׃
Psaumes 102:3-5
3
כי כלו בעשן ימי ועצמותי כמו קד נחרו׃
4
הוכה כעשב ויבש לבי כי שכחתי מאכל לחמי׃
5
מקול אנחתי דבקה עצמי לבשרי׃
Psaumes 102:11-5
Psaumes 119:83
כי הייתי כנאד בקיטור חקיך לא שכחתי׃