Deutéronome 28:54-56
54
האיש הרך בך והענג מאד תרע עינו באחיו ובאשת חיקו וביתר בניו אשר יותיר׃
55
מתת לאחד מהם מבשר בניו אשר יאכל מבלי השאיר לו כל במצור ובמצוק אשר יציק לך איבך בכל שעריך׃
56
הרכה בך והענגה אשר לא נסתה כף רגלה הצג על הארץ מהתענג ומרך תרע עינה באיש חיקה ובבנה ובבתה׃
Esaïe 3:16-26
16
ויאמר יהוה יען כי גבהו בנות ציון ותלכנה נטוות גרון ומשקרות עינים הלוך וטפוף תלכנה וברגליהם תעכסנה׃
17
ושפח אדני קדקד בנות ציון ויהוה פתהן יערה׃
18
ביום ההוא יסיר אדני את תפארת העכסים והשביסים והשהרנים׃
19
הנטפות והשרות והרעלות׃
20
הפארים והצעדות והקשרים ובתי הנפש והלחשים׃
21
הטבעות ונזמי האף׃
22
המחלצות והמעטפות והמטפחות והחריטים׃
23
הגלינים והסדינים והצניפות והרדידים׃
24
והיה תחת בשם מק יהיה ותחת חגורה נקפה ותחת מעשה מקשה קרחה ותחת פתיגיל מחגרת שק כי תחת יפי׃
25
מתיך בחרב יפלו וגבורתך במלחמה׃
26
ואנו ואבלו פתחיה ונקתה לארץ תשב׃
Esaïe 24:6-12
6
על כן אלה אכלה ארץ ויאשמו ישבי בה על כן חרו ישבי ארץ ונשאר אנוש מזער׃
7
אבל תירוש אמללה גפן נאנחו כל שמחי לב׃
8
שבת משוש תפים חדל שאון עליזים שבת משוש כנור׃
9
בשיר לא ישתו יין ימר שכר לשתיו׃
10
נשברה קרית תהו סגר כל בית מבוא׃
11
צוחה על היין בחוצות ערבה כל שמחה גלה משוש הארץ׃
12
נשאר בעיר שמה ושאיה יכת שער׃
Esaïe 32:9-14
9
נשים שאננות קמנה שמענה קולי בנות בטחות האזנה אמרתי׃
10
ימים על שנה תרגזנה בטחות כי כלה בציר אסף בלי יבוא׃
11
חרדו שאננות רגזה בטחות פשטה וערה וחגורה על חלצים׃
12
על שדים ספדים על שדי חמד על גפן פריה׃
13
על אדמת עמי קוץ שמיר תעלה כי על כל בתי משוש קריה עליזה׃
14
כי ארמון נטש המון עיר עזב עפל ובחן היה בעד מערות עד עולם משוש פראים מרעה עדרים׃
Jérémie 6:2
הנוה והמענגה דמיתי בת ציון׃
Jérémie 6:3
אליה יבאו רעים ועדריהם תקעו עליה אהלים סביב רעו איש את ידו׃
Amos 6:3-7
3
המנדים ליום רע ותגישון שבת חמס׃
4
השכבים על מטות שן וסרחים על ערשותם ואכלים כרים מצאן ועגלים מתוך מרבק׃
5
הפרטים על פי הנבל כדויד חשבו להם כלי שיר׃
6
השתים במזרקי יין וראשית שמנים ימשחו ולא נחלו על שבר יוסף׃
7
לכן עתה יגלו בראש גלים וסר מרזח סרוחים׃
Luc 7:25
ואם לא מה זה יצאתם לראות האיש לבוש בגדי עדנים הנה המלבשים בגדי תפארת והמענגים בחצרות המלכים המה׃
1 Timothée 5:6
אך המענגה מתה היא בחייה׃
Apocalypse 18:7-9
7
כאשר התרוממה והתענגה כן תנו לה חבל ואבל כי אמרה התרוממה והתענגה כן תנו לה חבל ואבל כי אמרה בלבבה אני ישבתי מלכה ולא אהיה אלמנה ואבל לא אראה׃
8
על כן רגע ביום אחד תבאנה מכותיה מות ואבל ורעב ותשרף במו אש כי חזק יהוה אלהים השפט אתה׃
9
ויבכו ויספדו עליה מלכי ארץ אשר זנו והתענגו עמה בראתם את עשן שרפתה׃
2 Samuel 1:24
בנות ישראל אל שאול בכינה המלבשכם שני עם עדנים המעלה עדי זהב על לבושכן׃
Proverbes 31:21
לא תירא לביתה משלג כי כל ביתה לבש שנים׃
Luc 16:19
איש עשיר היה והוא לבוש ארגמן ושש ויתעגג וישמח יום יום׃
Job 24:8
מזרם הרים ירטבו ומבלי מחסה חבקו צור׃
Jérémie 9:21
כי עלה מות בחלונינו בא בארמנותינו להכרית עולל מחוץ בחורים מרחבות׃
Jérémie 9:22
דבר כה נאם יהוה ונפלה נבלת האדם כדמן על פני השדה וכעמיר מאחרי הקצר ואין מאסף׃
Luc 15:16
ויתאו למלא את בטנו בחרובים אשר יאכלו החזירים ואין נתן לו׃