2 Rois 25:9
וישרף את בית יהוה ואת בית המלך ואת כל בתי ירושלם ואת כל בית גדול שרף באש׃
2 Rois 25:10
ואת חומת ירושלם סביב נתצו כל חיל כשדים אשר רב טבחים׃
Esaïe 1:21
איכה היתה לזונה קריה נאמנה מלאתי משפט צדק ילין בה ועתה מרצחים׃
Esaïe 14:12
איך נפלת משמים הילל בן שחר נגדעת לארץ חולש על גוים׃
Ezechiel 7:19-22
19
כספם בחוצות ישליכו וזהבם לנדה יהיה כספם וזהבם לא יוכל להצילם ביום עברת יהוה נפשם לא ישבעו ומעיהם לא ימלאו כי מכשול עונם היה׃
20
וצבי עדיו לגאון שמהו וצלמי תועבתם שקוציהם עשו בו על כן נתתיו להם לנדה׃
21
ונתתיו ביד הזרים לבז ולרשעי הארץ לשלל וחללה׃
22
והסבותי פני מהם וחללו את צפוני ובאו בה פריצים וחללוה׃
Lamentations 2:19
קומי רני בליל לראש אשמרות שפכי כמים לבך נכח פני אדני שאי אליו כפיך על נפש עולליך העטופים ברעב בראש כל חוצות׃
Jérémie 52:13
וישרף את בית יהוה ואת בית המלך ואת כל בתי ירושלם ואת כל בית הגדול שרף באש׃
Matthieu 24:2
ויען ישוע ויאמר אליהם הראיתם את כל אלה אמן אמר אני לכם לא תשאר פה אבן על אבן אשר לא תתפרק׃
Marc 13:2
ויען ישוע אתו ויאמר הראית את כל הבנינים הגדולים האלה לא תשאר אבן על אבן אשר לא תתפרק׃
Luc 21:5
ויהי באמרם על המקדש כי מהדר הוא באבנים יפות ובמתנות ויאמר׃
Luc 21:6
את אשר אתם ראים הנה ימים באים ולא תשאר אבן על אבן אשר לא תתפרק׃