Lamentations 2:5
היה אדני כאויב בלע ישראל בלע כל ארמנותיה שחת מבצריו וירב בבת יהודה תאניה ואניה׃
Lamentations 3:3
אך בי ישב יהפך ידו כל היום׃
Lamentations 3:12
דרך קשתו ויציבני כמטרא לחץ׃
Lamentations 3:13
הביא בכליותי בני אשפתו׃
Job 6:4
כי חצי שדי עמדי אשר חמתם שתה רוחי בעותי אלוה יערכוני׃
Job 16:12-14
12
שלו הייתי ויפרפרני ואחז בערפי ויפצפצני ויקימני לו למטרה׃
13
יסבו עלי רביו יפלח כליותי ולא יחמול ישפך לארץ מררתי׃
14
יפרצני פרץ על פני פרץ ירץ עלי כגבור׃
Esaïe 63:10
והמה מרו ועצבו את רוח קדשו ויהפך להם לאויב הוא נלחם בם׃
Jérémie 21:5
ונלחמתי אני אתכם ביד נטויה ובזרוע חזקה ובאף ובחמה ובקצף גדול׃
Jérémie 30:14
כל מאהביך שכחוך אותך לא ידרשו כי מכת אויב הכיתיך מוסר אכזרי על רב עונך עצמו חטאתיך׃
Ezechiel 24:25
ואתה בן אדם הלוא ביום קחתי מהם את מעזם משוש תפארתם את מחמד עיניהם ואת משא נפשם בניהם ובנותיהם׃
Lamentations 4:1
איכה יועם זהב ישנא הכתם הטוב תשתפכנה אבני קדש בראש כל חוצות׃
2 Chroniques 34:21
לכו דרשו את יהוה בעדי ובעד הנשאר בישראל וביהודה על דברי הספר אשר נמצא כי גדולה חמת יהוה אשר נתכה בנו על אשר לא שמרו אבותינו את דבר יהוה לעשות ככל הכתוב על הספר הזה׃
2 Chroniques 34:25
תחת אשר עזבוני ויקטירו לאלהים אחרים למען הכעיסני בכל מעשי ידיהם ותתך חמתי במקום הזה ולא תכבה׃
Esaïe 42:25
וישפך עליו חמה אפו ועזוז מלחמה ותלהטהו מסביב ולא ידע ותבער בו ולא ישים על לב׃
Esaïe 51:17-20
17
התעוררי התעוררי קומי ירושלם אשר שתית מיד יהוה את כוס חמתו את קבעת כוס התרעלה שתית מצית׃
18
אין מנהל לה מכל בנים ילדה ואין מחזיק בידה מכל בנים גדלה׃
19
שתים הנה קראתיך מי ינוד לך השד והשבר והרעב והחרב מי אנחמך׃
20
בניך עלפו שכבו בראש כל חוצות כתוא מכמר המלאים חמת יהוה גערת אלהיך׃
Esaïe 63:6
ואבוס עמים באפי ואשכרם בחמתי ואוריד לארץ נצחם׃
Jérémie 4:4
המלו ליהוה והסרו ערלות לבבכם איש יהודה וישבי ירושלם פן תצא כאש חמתי ובערה ואין מכבה מפני רע מעלליכם׃
Jérémie 7:20
לכן כה אמר אדני יהוה הנה אפי וחמתי נתכת אל המקום הזה על האדם ועל הבהמה ועל עץ השדה ועל פרי האדמה ובערה ולא תכבה׃
Jérémie 21:5
ונלחמתי אני אתכם ביד נטויה ובזרוע חזקה ובאף ובחמה ובקצף גדול׃
Jérémie 21:12
בית דוד כה אמר יהוה דינו לבקר משפט והצילו גזול מיד עושק פן תצא כאש חמתי ובערה ואין מכבה מפני רע מעלליהם׃
Jérémie 36:7
אולי תפל תחנתם לפני יהוה וישבו איש מדרכו הרעה כי גדול האף והחמה אשר דבר יהוה אל העם הזה׃
Ezechiel 5:13
וכלה אפי והנחותי חמתי בם והנחמתי וידעו כי אני יהוה דברתי בקנאתי בכלותי חמתי בם׃
Ezechiel 6:12
הרחוק בדבר ימות והקרוב בחרב יפול והנשאר והנצור ברעב ימות וכליתי חמתי בם׃
Ezechiel 22:22
כהתוך כסף בתוך כור כן תתכו בתוכה וידעתם כי אני יהוה שפכתי חמתי עליכם׃
Ezechiel 36:18
ואשפך חמתי עליהם על הדם אשר שפכו על הארץ ובגלוליהם טמאוה׃
Nahoum 1:2
אל קנוא ונקם יהוה נקם יהוה ובעל חמה נקם יהוה לצריו ונוטר הוא לאיביו׃
Nahoum 1:6
לפני זעמו מי יעמוד ומי יקום בחרון אפו חמתו נתכה כאש והצרים נתצו ממנו׃