Job 16:15
שק תפרתי עלי גלדי ועללתי בעפר קרני׃
Psaumes 75:5
אל תרימו למרום קרנכם תדברו בצואר עתק׃
Psaumes 75:10
וכל קרני רשעים אגדע תרוממנה קרנות צדיק׃
Psaumes 89:24
ואמונתי וחסדי עמו ובשמי תרום קרנו׃
Psaumes 132:17
שם אצמיח קרן לדוד ערכתי נר למשיחי׃
Jérémie 48:25
נגדעה קרן מואב וזרעו נשברה נאם יהוה׃
Luc 1:69
וירם לנו קרן ישועה בבית דוד עבדו׃
Psaumes 74:11
למה תשיב ידך וימינך מקרב חוקך כלה׃
Deutéronome 32:22
כי אש קדחה באפי ותיקד עד שאול תחתית ותאכל ארץ ויבלה ותלהט מוסדי הרים׃
Psaumes 79:5
עד מה יהוה תאנף לנצח תבער כמו אש קנאתך׃
Psaumes 89:46
עד מה יהוה תסתר לנצח תבער כמו אש חמתך׃
Esaïe 1:31
והיה החסן לנערת ופעלו לניצוץ ובערו שניהם יחדו ואין מכבה׃
Esaïe 42:25
וישפך עליו חמה אפו ועזוז מלחמה ותלהטהו מסביב ולא ידע ותבער בו ולא ישים על לב׃
Jérémie 4:4
המלו ליהוה והסרו ערלות לבבכם איש יהודה וישבי ירושלם פן תצא כאש חמתי ובערה ואין מכבה מפני רע מעלליכם׃
Jérémie 7:20
לכן כה אמר אדני יהוה הנה אפי וחמתי נתכת אל המקום הזה על האדם ועל הבהמה ועל עץ השדה ועל פרי האדמה ובערה ולא תכבה׃
Malachie 4:1
כי הנה היום בא בער כתנור והיו כל זדים וכל עשה רשעה קש ולהט אתם היום הבא אמר יהוה צבאות אשר לא יעזב להם שרש וענף׃
Luc 3:17
אשר המזרה בידו להבר את גרנו ויאסף את דגנו אל אוצרו ואת המץ ישרפנו באש אשר לא תכבה׃