Psaumes 42:8
יומם יצוה יהוה חסדו ובלילה שירה עמי תפלה לאל חיי׃
Psaumes 62:8
בטחו בו בכל עת עם שפכו לפניו לבבכם אלהים מחסה לנו סלה׃
Psaumes 119:55
זכרתי בלילה שמך יהוה ואשמרה תורתך׃
Psaumes 119:147
קדמתי בנשף ואשועה לדבריך יחלתי׃
Psaumes 119:148
קדמו עיני אשמרות לשיח באמרתך׃
Esaïe 26:9
נפשי אויתיך בלילה אף רוחי בקרבי אשחרך כי כאשר משפטיך לארץ צדק למדו ישבי תבל׃
Marc 1:35
וישכם ממחרת בעוד לילה ויצא וילך אל מקום חרבה ויתפלל שם׃
Luc 6:12
ויהי בימים ההם ויצא ההרה להתפלל ויעמד כל הלילה בתפלה לאלהים׃
Juges 7:19
ויבא גדעון ומאה איש אשר אתו בקצה המחנה ראש האשמרת התיכונה אך הקם הקימו את השמרים ויתקעו בשופרות ונפוץ הכדים אשר בידם׃
Matthieu 14:25
ויהי באשמרת הרביעית ויבא אליהם ישוע מתהלך על פני הים׃
Marc 13:35
לכן שקדו כי לא ידעתם מתי יבוא בעל הבית אם לעת ערב או בחצות הלילה אם בעת קריאת הגבר או בבקר׃
1 Samuel 1:15
ותען חנה ותאמר לא אדני אשה קשת רוח אנכי ויין ושכר לא שתיתי ואשפך את נפשי לפני יהוה׃
1 Samuel 7:6
ויקבצו המצפתה וישאבו מים וישפכו לפני יהוה ויצומו ביום ההוא ויאמרו שם חטאנו ליהוה וישפט שמואל את בני ישראל במצפה׃
Job 3:24
כי לפני לחמי אנחתי תבא ויתכו כמים שאגתי׃
Psaumes 62:8
בטחו בו בכל עת עם שפכו לפניו לבבכם אלהים מחסה לנו סלה׃
Psaumes 142:2
אשפך לפניו שיחי צרתי לפניו אגיד׃
Psaumes 28:2
שמע קול תחנוני בשועי אליך בנשאי ידי אל דביר קדשך׃
Psaumes 63:4
כן אברכך בחיי בשמך אשא כפי׃
Psaumes 134:2
שאו ידכם קדש וברכו את יהוה׃
Psaumes 141:2
תכון תפלתי קטרת לפניך משאת כפי מנחת ערב׃
1 Timothée 2:8
לכן רצוני שיתפללו האנשים בכל מקום וישאו ידיהם קדש בלי כעס ומדון׃
Lamentations 2:11
כלו בדמעות עיני חמרמרו מעי נשפך לארץ כבדי על שבר בת עמי בעטף עולל ויונק ברחבות קריה׃
Lamentations 2:12
לאמתם יאמרו איה דגן ויין בהתעטפם כחלל ברחבות עיר בהשתפך נפשם אל חיק אמתם׃
Lamentations 4:1-9
1
איכה יועם זהב ישנא הכתם הטוב תשתפכנה אבני קדש בראש כל חוצות׃
2
בני ציון היקרים המסלאים בפז איכה נחשבו לנבלי חרש מעשה ידי יוצר׃
3
גם תנין חלצו שד היניקו גוריהן בת עמי לאכזר כי ענים במדבר׃
4
דבק לשון יונק אל חכו בצמא עוללים שאלו לחם פרש אין להם׃
5
האכלים למעדנים נשמו בחוצות האמנים עלי תולע חבקו אשפתות׃
6
ויגדל עון בת עמי מחטאת סדם ההפוכה כמו רגע ולא חלו בה ידים׃
7
זכו נזיריה משלג צחו מחלב אדמו עצם מפנינים ספיר גזרתם׃
8
חשך משחור תארם לא נכרו בחוצות צפד עורם על עצמם יבש היה כעץ׃
9
טובים היו חללי חרב מחללי רעב שהם יזובו מדקרים מתנובת שדי׃
Esaïe 51:20
בניך עלפו שכבו בראש כל חוצות כתוא מכמר המלאים חמת יהוה גערת אלהיך׃
Ezechiel 5:10
לכן אבות יאכלו בנים בתוכך ובנים יאכלו אבותם ועשיתי בך שפטים וזריתי את כל שאריתך לכל רוח׃
Ezechiel 5:16
בשלחי את חצי הרעב הרעים בהם אשר היו למשחית אשר אשלח אותם לשחתכם ורעב אסף עליכם ושברתי לכם מטה לחם׃
Nahoum 3:10
גם היא לגלה הלכה בשבי גם עלליה ירטשו בראש כל חוצות ועל נכבדיה ידו גורל וכל גדוליה רתקו בזקים׃