Psaumes 119:145
קראתי בכל לב ענני יהוה חקיך אצרה׃
Esaïe 26:16
יהוה בצר פקדוך צקון לחש מוסרך למו׃
Esaïe 26:17
כמו הרה תקריב ללדת תחיל תזעק בחבליה כן היינו מפניך יהוה׃
Osée 7:14
ולא זעקו אלי בלבם כי יילילו על משכבותם על דגן ותירוש יתגוררו יסורו בי׃
Lamentations 2:8
חשב יהוה להשחית חומת בת ציון נטה קו לא השיב ידו מבלע ויאבל חל וחומה יחדו אמללו׃
Habaquq 2:11
כי אבן מקיר תזעק וכפיס מעץ יעננה׃
Lamentations 1:2
בכו תבכה בלילה ודמעתה על לחיה אין לה מנחם מכל אהביה כל רעיה בגדו בה היו לה לאיבים׃
Lamentations 1:16
על אלה אני בוכיה עיני עיני ירדה מים כי רחק ממני מנחם משיב נפשי היו בני שוממים כי גבר אויב׃
Lamentations 3:48
פלגי מים תרד עיני על שבר בת עמי׃
Lamentations 3:49
עיני נגרה ולא תדמה מאין הפגות׃
Psaumes 119:136
פלגי מים ירדו עיני על לא שמרו תורתך׃
Jérémie 4:31
כי קול כחולה שמעתי צרה כמבכירה קול בת ציון תתיפח תפרש כפיה אוי נא לי כי עיפה נפשי להרגים׃
Jérémie 9:1
מי יתן ראשי מים ועיני מקור דמעה ואבכה יומם ולילה את חללי בת עמי׃
Jérémie 9:17
כה אמר יהוה צבאות התבוננו וקראו למקוננות ותבואינה ואל החכמות שלחו ותבואנה׃
Jérémie 9:18
ותמהרנה ותשנה עלינו נהי ותרדנה עינינו דמעה ועפעפינו יזלו מים׃
Jérémie 13:17
ואם לא תשמעוה במסתרים תבכה נפשי מפני גוה ודמע תדמע ותרד עיני דמעה כי נשבה עדר יהוה׃
Jérémie 14:17
ואמרת אליהם את הדבר הזה תרדנה עיני דמעה לילה ויומם ואל תדמינה כי שבר גדול נשברה בתולת בת עמי מכה נחלה מאד׃