Lamentations 1:16
על אלה אני בוכיה עיני עיני ירדה מים כי רחק ממני מנחם משיב נפשי היו בני שוממים כי גבר אויב׃
Lamentations 3:48-51
48
פלגי מים תרד עיני על שבר בת עמי׃
49
עיני נגרה ולא תדמה מאין הפגות׃
50
עד ישקיף וירא יהוה משמים׃
51
עיני עוללה לנפשי מכל בנות עירי׃
1 Samuel 30:4
וישא דוד והעם אשר אתו את קולם ויבכו עד אשר אין בהם כח לבכות׃
Psaumes 6:7
עששה מכעס עיני עתקה בכל צוררי׃
Psaumes 31:9
חנני יהוה כי צר לי עששה בכעס עיני נפשי ובטני׃
Psaumes 69:3
יגעתי בקראי נחר גרוני כלו עיני מיחל לאלהי׃
Esaïe 38:14
כסוס עגור כן אצפצף אהגה כיונה דלו עיני למרום אדני עשקה לי ערבני׃
Lamentations 1:20
ראה יהוה כי צר לי מעי חמרמרו נהפך לבי בקרבי כי מרו מריתי מחוץ שכלה חרב בבית כמות׃
Jérémie 4:19
מעי מעי אחולה קירות לבי המה לי לבי לא אחריש כי קול שופר שמעתי נפשי תרועת מלחמה׃
Job 16:13
יסבו עלי רביו יפלח כליותי ולא יחמול ישפך לארץ מררתי׃
Psaumes 22:14
כמים נשפכתי והתפרדו כל עצמותי היה לבי כדונג נמס בתוך מעי׃
Lamentations 4:10
ידי נשים רחמניות בשלו ילדיהן היו לברות למו בשבר בת עמי׃
Esaïe 22:4
על כן אמרתי שעו מני אמרר בבכי אל תאיצו לנחמני על שד בת עמי׃
Jérémie 8:19-22
19
הנה קול שועת בת עמי מארץ מרחקים היהוה אין בציון אם מלכה אין בה מדוע הכעסוני בפסליהם בהבלי נכר׃
20
עבר קציר כלה קיץ ואנחנו לוא נושענו׃
21
על שבר בת עמי השברתי קדרתי שמה החזקתני׃
22
הצרי אין בגלעד אם רפא אין שם כי מדוע לא עלתה ארכת בת עמי׃
Jérémie 9:1
מי יתן ראשי מים ועיני מקור דמעה ואבכה יומם ולילה את חללי בת עמי׃
Jérémie 14:17
ואמרת אליהם את הדבר הזה תרדנה עיני דמעה לילה ויומם ואל תדמינה כי שבר גדול נשברה בתולת בת עמי מכה נחלה מאד׃
Lamentations 2:19
קומי רני בליל לראש אשמרות שפכי כמים לבך נכח פני אדני שאי אליו כפיך על נפש עולליך העטופים ברעב בראש כל חוצות׃
Lamentations 2:20
ראה יהוה והביטה למי עוללת כה אם תאכלנה נשים פרים עללי טפחים אם יהרג במקדש אדני כהן ונביא׃
Lamentations 4:3
גם תנין חלצו שד היניקו גוריהן בת עמי לאכזר כי ענים במדבר׃
Lamentations 4:4
דבק לשון יונק אל חכו בצמא עוללים שאלו לחם פרש אין להם׃
Lamentations 4:9
טובים היו חללי חרב מחללי רעב שהם יזובו מדקרים מתנובת שדי׃
Lamentations 4:10
ידי נשים רחמניות בשלו ילדיהן היו לברות למו בשבר בת עמי׃
Luc 23:29
כי הנה ימים באים ואמרו אשרי העקרות ואשרי המעים אשר לא ילדו והשדים אשר לא היניקו׃