Lamentations 4:5
האכלים למעדנים נשמו בחוצות האמנים עלי תולע חבקו אשפתות׃
Lamentations 4:16
פני יהוה חלקם לא יוסיף להביטם פני כהנים לא נשאו זקנים לא חננו׃
Lamentations 5:12
שרים בידם נתלו פני זקנים לא נהדרו׃
Lamentations 5:14
זקנים משער שבתו בחורים מנגינתם׃
Job 2:13
וישבו אתו לארץ שבעת ימים ושבעת לילות ואין דבר אליו דבר כי ראו כי גדל הכאב מאד׃
Esaïe 3:26
ואנו ואבלו פתחיה ונקתה לארץ תשב׃
Esaïe 47:1
רדי ושבי על עפר בתולת בת בבל שבי לארץ אין כסא בת כשדים כי לא תוסיפי יקראו לך רכה וענגה׃
Esaïe 47:5
שבי דומם ובאי בחשך בת כשדים כי לא תוסיפי יקראו לך גברת ממלכות׃
Lamentations 1:1
איכה ישבה בדד העיר רבתי עם היתה כאלמנה רבתי בגוים שרתי במדינות היתה למס׃
Lamentations 3:28
ישב בדד וידם כי נטל עליו׃
Jérémie 8:14
על מה אנחנו ישבים האספו ונבוא אל ערי המבצר ונדמה שם כי יהוה אלהינו הדמנו וישקנו מי ראש כי חטאנו ליהוה׃
Amos 5:13
לכן המשכיל בעת ההיא ידם כי עת רעה היא׃
Amos 8:3
והילילו שירות היכל ביום ההוא נאם אדני יהוה רב הפגר בכל מקום השליך הס׃
Josué 7:6
ויקרע יהושע שמלתיו ויפל על פניו ארצה לפני ארון יהוה עד הערב הוא וזקני ישראל ויעלו עפר על ראשם׃
2 Samuel 13:19
ותקח תמר אפר על ראשה וכתנת הפסים אשר עליה קרעה ותשם ידה על ראשה ותלך הלוך וזעקה׃
Job 2:12
וישאו את עיניהם מרחוק ולא הכירהו וישאו קולם ויבכו ויקרעו איש מעלו ויזרקו עפר על ראשיהם השמימה׃
Apocalypse 18:19
ויזרקו עפר על ראשיהם ויצעקו בכה וספוד לאמר אוי אוי העיר הגדולה אשר בה העשירו מהונה כל אשר להם אניות בים כי בשעה אחת החרבה׃
Esaïe 15:3
בחוצתיו חגרו שק על גגותיה וברחבתיה כלה ייליל ירד בבכי׃
Esaïe 36:22
ויבא אליקים בן חלקיהו אשר על הבית ושבנא הסופר ויואח בן אסף המזכיר אל חזקיהו קרועי בגדים ויגידו לו את דברי רב שקה׃
Ezechiel 7:18
וחגרו שקים וכסתה אותם פלצות ואל כל פנים בושה ובכל ראשיהם קרחה׃
Ezechiel 27:31
והקריחו אליך קרחה וחגרו שקים ובכו אליך במר נפש מספד מר׃
Joël 1:8
אלי כבתולה חגרת שק על בעל נעוריה׃
Lamentations 1:4
דרכי ציון אבלות מבלי באי מועד כל שעריה שוממין כהניה נאנחים בתולתיה נוגות והיא מר לה׃
Amos 8:13
ביום ההוא תתעלפנה הבתולת היפות והבחורים בצמא׃