Lamentations 1:1
איכה ישבה בדד העיר רבתי עם היתה כאלמנה רבתי בגוים שרתי במדינות היתה למס׃
Lamentations 4:1
איכה יועם זהב ישנא הכתם הטוב תשתפכנה אבני קדש בראש כל חוצות׃
Lamentations 3:43
סכתה באף ותרדפנו הרגת לא חמלת׃
Lamentations 3:44
סכותה בענן לך מעבור תפלה׃
Ezechiel 30:18
ובתחפנחס חשך היום בשברי שם את מטות מצרים ונשבת בה גאון עזה היא ענן יכסנה ובנותיה בשבי תלכנה׃
Ezechiel 32:7
וכסיתי בכבותך שמים והקדרתי את ככביהם שמש בענן אכסנו וירח לא יאיר אורו׃
Ezechiel 32:8
כל מאורי אור בשמים אקדירם עליך ונתתי חשך על ארצך נאם אדני יהוה׃
Joël 2:2
יום חשך ואפלה יום ענן וערפל כשחר פרש על ההרים עם רב ועצום כמהו לא נהיה מן העולם ואחריו לא יוסף עד שני דור ודור׃
Esaïe 14:12-15
12
איך נפלת משמים הילל בן שחר נגדעת לארץ חולש על גוים׃
13
ואתה אמרת בלבבך השמים אעלה ממעל לכוכבי אל ארים כסאי ואשב בהר מועד בירכתי צפון׃
14
אעלה על במתי עב אדמה לעליון׃
15
אך אל שאול תורד אל ירכתי בור׃
Ezechiel 28:14-16
14
את כרוב ממשח הסוכך ונתתיך בהר קדש אלהים היית בתוך אבני אש התהלכת׃
15
תמים אתה בדרכיך מיום הבראך עד נמצא עולתה בך׃
16
ברב רכלתך מלו תוכך חמס ותחטא ואחללך מהר אלהים ואבדך כרוב הסכך מתוך אבני אש׃
Matthieu 11:23
ואת כפר נחום המרוממה עד השמים עד שאול תורדי כי הגבורות אשר נעשו בתוכך לו בסדום נעשו כי עתה עמדה על תלה עד היום הזה׃
Luc 10:15
ואת כפר נחום אשר עד השמים התרוממת אל שאול תורדי׃
Luc 10:18
ויאמר אליהם ראיתי את השטן נפל כברק מן השמים׃
Apocalypse 12:7-9
7
ותהי מלחמה בשמים מיכאל ומלאכיו נלחמים בתנין והתנין נלחם ומלאכיו׃
8
ולא התחזקו וגם מקומם לא נמצא עוד בשמים׃
9
ויוטל התנין הגדול הנחש הקדמוני אשר נקרא שמו מלשין ושטן המדיח תבל כלה הוא הוטל ארצה ומלאכיו עמו הוטלו׃
1 Samuel 4:21
ותקרא לנער אי כבוד לאמר גלה כבוד מישראל אל הלקח ארון האלהים ואל חמיה ואישה׃
2 Samuel 1:19
הצבי ישראל על במותיך חלל איך נפלו גבורים׃
Esaïe 64:11
בית קדשנו ותפארתנו אשר הללוך אבתינו היה לשרפת אש וכל מחמדינו היה לחרבה׃
Ezechiel 7:20-22
20
וצבי עדיו לגאון שמהו וצלמי תועבתם שקוציהם עשו בו על כן נתתיו להם לנדה׃
21
ונתתיו ביד הזרים לבז ולרשעי הארץ לשלל וחללה׃
22
והסבותי פני מהם וחללו את צפוני ובאו בה פריצים וחללוה׃
Ezechiel 24:21
אמר לבית ישראל כה אמר אדני יהוה הנני מחלל את מקדשי גאון עזכם מחמד עיניכם ומחמל נפשכם ובניכם ובנותיכם אשר עזבתם בחרב יפלו׃
1 Chroniques 28:2
ויקם דויד המלך על רגליו ויאמר שמעוני אחי ועמי אני עם לבבי לבנות בית מנוחה לארון ברית יהוה ולהדם רגלי אלהינו והכינותי לבנות׃
Psaumes 99:5
רוממו יהוה אלהינו והשתחוו להדם רגליו קדוש הוא׃
Psaumes 132:7
נבואה למשכנותיו נשתחוה להדם רגליו׃