Lamentations 2:3
גדע בחרי אף כל קרן ישראל השיב אחור ימינו מפני אויב ויבער ביעקב כאש להבה אכלה סביב׃
Lamentations 2:4
דרך קשתו כאויב נצב ימינו כצר ויהרג כל מחמדי עין באהל בת ציון שפך כאש חמתו׃
Deutéronome 32:21-25
21
הם קנאוני בלא אל כעסוני בהבליהם ואני אקניאם בלא עם בגוי נבל אכעיסם׃
22
כי אש קדחה באפי ותיקד עד שאול תחתית ותאכל ארץ ויבלה ותלהט מוסדי הרים׃
23
אספה עלימו רעות חצי אכלה בם׃
24
מזי רעב ולחמי רשף וקטב מרירי ושן בהמות אשלח בם עם חמת זחלי עפר׃
25
מחוץ תשכל חרב ומחדרים אימה גם בחור גם בתולה יונק עם איש שיבה׃
Job 30:30
עורי שחר מעלי ועצמי חרה מני חרב׃
Psaumes 22:14
כמים נשפכתי והתפרדו כל עצמותי היה לבי כדונג נמס בתוך מעי׃
Psaumes 31:10
כי כלו ביגון חיי ושנותי באנחה כשל בעוני כחי ועצמי עששו׃
Psaumes 102:3-5
3
כי כלו בעשן ימי ועצמותי כמו קד נחרו׃
4
הוכה כעשב ויבש לבי כי שכחתי מאכל לחמי׃
5
מקול אנחתי דבקה עצמי לבשרי׃
Nahoum 1:6
לפני זעמו מי יעמוד ומי יקום בחרון אפו חמתו נתכה כאש והצרים נתצו ממנו׃
Habaquq 3:16
שמעתי ותרגז בטני לקול צללו שפתי יבוא רקב בעצמי ותחתי ארגז אשר אנוח ליום צרה לעלות לעם יגודנו׃
2 Thessaloniciens 1:8
באש להבה להשיב נקם לאשר לא ידעו את האלהים ולא שמעו לבשורת אדנינו ישוע המשיח׃
Hébreux 12:29
כי אלהינו אש אכלה הוא׃
Lamentations 4:17-20
17
עודינה תכלינה עינינו אל עזרתנו הבל בצפיתנו צפינו אל גוי לא יושע׃
18
צדו צעדינו מלכת ברחבתינו קרב קצינו מלאו ימינו כי בא קצינו׃
19
קלים היו רדפינו מנשרי שמים על ההרים דלקנו במדבר ארבו לנו׃
20
רוח אפינו משיח יהוה נלכד בשחיתותם אשר אמרנו בצלו נחיה בגוים׃
Job 18:8
כי שלח ברשת ברגליו ועל שבכה יתהלך׃
Job 19:6
דעו אפו כי אלוה עותני ומצודו עלי הקיף׃
Psaumes 66:11
הבאתנו במצודה שמת מועקה במתנינו׃
Ezechiel 12:13
ופרשתי את רשתי עליו ונתפש במצודתי והבאתי אתו בבלה ארץ כשדים ואותה לא יראה ושם ימות׃
Ezechiel 17:20
ופרשתי עליו רשתי ונתפש במצודתי והביאותיהו בבלה ונשפטתי אתו שם מעלו אשר מעל בי׃
Ezechiel 32:3
כה אמר אדני יהוה ופרשתי עליך את רשתי בקהל עמים רבים והעלוך בחרמי׃
Osée 7:12
כאשר ילכו אפרוש עליהם רשתי כעוף השמים אורידם איסרם כשמע לעדתם׃
Psaumes 35:4
יבשו ויכלמו מבקשי נפשי יסגו אחור ויחפרו חשבי רעתי׃
Psaumes 70:2
יבשו ויחפרו מבקשי נפשי יסגו אחור ויכלמו חפצי רעתי׃
Psaumes 70:3
ישובו על עקב בשתם האמרים האח האח׃
Psaumes 129:5
יבשו ויסגו אחור כל שנאי ציון׃
Esaïe 42:17
נסגו אחור יבשו בשת הבטחים בפסל האמרים למסכה אתם אלהינו׃
Lamentations 1:22
תבא כל רעתם לפניך ועולל למו כאשר עוללת לי על כל פשעי כי רבות אנחתי ולבי דוי׃
Lamentations 5:17
על זה היה דוה לבנו על אלה חשכו עינינו׃
Deutéronome 28:65
ובגוים ההם לא תרגיע ולא יהיה מנוח לכף רגלך ונתן יהוה לך שם לב רגז וכליון עינים ודאבון נפש׃
Jérémie 4:19-29
19
מעי מעי אחולה קירות לבי המה לי לבי לא אחריש כי קול שופר שמעתי נפשי תרועת מלחמה׃
20
שבר על שבר נקרא כי שדדה כל הארץ פתאם שדדו אהלי רגע יריעתי׃
21
עד מתי אראה נס אשמעה קול שופר׃
22
כי אויל עמי אותי לא ידעו בנים סכלים המה ולא נבונים המה חכמים המה להרע ולהיטיב לא ידעו׃
23
ראיתי את הארץ והנה תהו ובהו ואל השמים ואין אורם׃
24
ראיתי ההרים והנה רעשים וכל הגבעות התקלקלו׃
25
ראיתי והנה אין האדם וכל עוף השמים נדדו׃
26
ראיתי והנה הכרמל המדבר וכל עריו נתצו מפני יהוה מפני חרון אפו׃
27
כי כה אמר יהוה שממה תהיה כל הארץ וכלה לא אעשה׃
28
על זאת תאבל הארץ וקדרו השמים ממעל על כי דברתי זמתי ולא נחמתי ולא אשוב ממנה׃
29
מקול פרש ורמה קשת ברחת כל העיר באו בעבים ובכפים עלו כל העיר עזובה ואין יושב בהן איש׃