Lamentations 2:13
מה אעודך מה אדמה לך הבת ירושלם מה אשוה לך ואנחמך בתולת בת ציון כי גדול כים שברך מי ירפא לך׃
Lamentations 4:6-11
6
ויגדל עון בת עמי מחטאת סדם ההפוכה כמו רגע ולא חלו בה ידים׃
7
זכו נזיריה משלג צחו מחלב אדמו עצם מפנינים ספיר גזרתם׃
8
חשך משחור תארם לא נכרו בחוצות צפד עורם על עצמם יבש היה כעץ׃
9
טובים היו חללי חרב מחללי רעב שהם יזובו מדקרים מתנובת שדי׃
10
ידי נשים רחמניות בשלו ילדיהן היו לברות למו בשבר בת עמי׃
11
כלה יהוה את חמתו שפך חרון אפו ויצת אש בציון ותאכל יסודתיה׃
Daniel 9:12
ויקם את דבריו אשר דבר עלינו ועל שפטינו אשר שפטונו להביא עלינו רעה גדלה אשר לא נעשתה תחת כל השמים כאשר נעשתה בירושלם׃
Matthieu 24:21
כי אז תהיה צרה גדולה אשר כמוה לא נהיתה מראשית העולם עד עתה וכמוה לא תהיה עוד׃
Luc 21:22
כי ימי נקם המה למלאת כל הכתוב׃
Luc 21:23
ואוי להרות ולמיניקות בימים ההם כי תהיה צרה גדולה בארץ וקצף על העם הזה׃
Luc 23:28-31
28
ויפן ישוע ויאמר אליהן בנות ירושלים אל תבכינה עלי כי אם על נפשכן בכינה ועל בניכן׃
29
כי הנה ימים באים ואמרו אשרי העקרות ואשרי המעים אשר לא ילדו והשדים אשר לא היניקו׃
30
אז יחלו לאמר אל ההרים נפלו עלינו ואל הגבעות כסונו׃
31
כי אם יעשו כזאת בעץ הלח מה יעשה ביבש׃