Psaumes 55:6-8
6
ואמר מי יתן לי אבר כיונה אעופה ואשכנה׃
7
הנה ארחיק נדד אלין במדבר סלה׃
8
אחישה מפלט לי מרוח סעה מסער׃
Psaumes 120:5-7
5
אויה לי כי גרתי משך שכנתי עם אהלי קדר׃
6
רבת שכנה לה נפשי עם שונא שלום׃
7
אני שלום וכי אדבר המה למלחמה׃
Michée 7:1-7
1
אללי לי כי הייתי כאספי קיץ כעללת בציר אין אשכול לאכול בכורה אותה נפשי׃
2
אבד חסיד מן הארץ וישר באדם אין כלם לדמים יארבו איש את אחיהו יצודו חרם׃
3
על הרע כפים להיטיב השר שאל והשפט בשלום והגדול דבר הות נפשו הוא ויעבתוה׃
4
טובם כחדק ישר ממסוכה יום מצפיך פקדתך באה עתה תהיה מבוכתם׃
5
אל תאמינו ברע אל תבטחו באלוף משכבת חיקך שמר פתחי פיך׃
6
כי בן מנבל אב בת קמה באמה כלה בחמתה איבי איש אנשי ביתו׃
7
ואני ביהוה אצפה אוחילה לאלהי ישעי ישמעני אלהי׃
Jérémie 5:7
אי לזאת אסלוח לך בניך עזבוני וישבעו בלא אלהים ואשבע אותם וינאפו ובית זונה יתגדדו׃
Jérémie 5:8
סוסים מיזנים משכים היו איש אל אשת רעהו יצהלו׃
Jérémie 23:10
כי מנאפים מלאה הארץ כי מפני אלה אבלה הארץ יבשו נאות מדבר ותהי מרוצתם רעה וגבורתם לא כן׃
Ezechiel 22:10
ערות אב גלה בך טמאת הנדה ענו בך׃
Ezechiel 22:11
ואיש את אשת רעהו עשה תועבה ואיש את כלתו טמא בזמה ואיש את אחתו בת אביו ענה בך׃
Osée 4:2
אלה וכחש ורצח וגנב ונאף פרצו ודמים בדמים נגעו׃
Osée 7:4
כלם מנאפים כמו תנור בערה מאפה ישבות מעיר מלוש בצק עד חמצתו׃
Jacques 4:4
הנאפים והמנאפות הלא ידעתם כי אהבת העולם איבת אלהים היא ועתה החפץ להיות אהב העולם יהיה איב לאלהים׃
Jérémie 12:1
צדיק אתה יהוה כי אריב אליך אך משפטים אדבר אותך מדוע דרך רשעים צלחה שלו כל בגדי בגד׃
Jérémie 12:6
כי גם אחיך ובית אביך גם המה בגדו בך גם המה קראו אחריך מלא אל תאמן בם כי ידברו אליך טובות׃
Osée 5:7
ביהוה בגדו כי בנים זרים ילדו עתה יאכלם חדש את חלקיהם׃
Osée 6:7
והמה כאדם עברו ברית שם בגדו בי׃
Michée 7:2-5
2
אבד חסיד מן הארץ וישר באדם אין כלם לדמים יארבו איש את אחיהו יצודו חרם׃
3
על הרע כפים להיטיב השר שאל והשפט בשלום והגדול דבר הות נפשו הוא ויעבתוה׃
4
טובם כחדק ישר ממסוכה יום מצפיך פקדתך באה עתה תהיה מבוכתם׃
5
אל תאמינו ברע אל תבטחו באלוף משכבת חיקך שמר פתחי פיך׃
Sophonie 3:4
נביאיה פחזים אנשי בגדות כהניה חללו קדש חמסו תורה׃
Malachie 2:11
בגדה יהודה ותועבה נעשתה בישראל ובירושלם כי חלל יהודה קדש יהוה אשר אהב ובעל בת אל נכר׃