2 Chroniques 35:25
ויקונן ירמיהו על יאשיהו ויאמרו כל השרים והשרות בקינותיהם על יאשיהו עד היום ויתנום לחק על ישראל והנם כתובים על הקינות׃
Job 3:8
יקבהו אררי יום העתידים ערר לויתן׃
Ecclesiaste 12:5
גם מגבה יראו וחתחתים בדרך וינאץ השקד ויסתבל החגב ותפר האביונה כי הלך האדם אל בית עולמו וסבבו בשוק הספדים׃
Amos 5:16
לכן כה אמר יהוה אלהי צבאות אדני בכל רחבות מספד ובכל חוצות יאמרו הו הו וקראו אכר אל אבל ומספד אל יודעי נהי׃
Amos 5:17
ובכל כרמים מספד כי אעבר בקרבך אמר יהוה׃
Matthieu 9:23
ויבא ישוע אל בית השר וירא את המחללים בחלילים ואת העם ההומה ויאמר׃
Marc 5:38
ויבא בית ראש הכנסת וירא המון הבכים והמיללים הרבה׃