Jérémie 8:14
על מה אנחנו ישבים האספו ונבוא אל ערי המבצר ונדמה שם כי יהוה אלהינו הדמנו וישקנו מי ראש כי חטאנו ליהוה׃
Jérémie 23:15
לכן כה אמר יהוה צבאות על הנבאים הנני מאכיל אותם לענה והשקתים מי ראש כי מאת נביאי ירושלם יצאה חנפה לכל הארץ׃
Jérémie 25:15
כי כה אמר יהוה אלהי ישראל אלי קח את כוס היין החמה הזאת מידי והשקיתה אתו את כל הגוים אשר אנכי שלח אותך אליהם׃
Psaumes 60:3
הראיתה עמך קשה השקיתנו יין תרעלה׃
Psaumes 69:21
ויתנו בברותי ראש ולצמאי ישקוני חמץ׃
Psaumes 75:8
כי כוס ביד יהוה ויין חמר מלא מסך ויגר מזה אך שמריה ימצו ישתו כל רשעי ארץ׃
Psaumes 80:5
האכלתם לחם דמעה ותשקמו בדמעות שליש׃
Esaïe 2:17
ושח גבהות האדם ושפל רום אנשים ונשגב יהוה לבדו ביום ההוא׃
Esaïe 2:22
חדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו כי במה נחשב הוא׃
Lamentations 3:15
השביעני במרורים הרוני לענה׃
Lamentations 3:19
זכר עניי ומרודי לענה וראש׃
Apocalypse 8:11
ושם הכוכב נקרא לענה ותהי שלישית המים ללענה ורבים מבני אדם מתו מן המים כי מרים היו׃