Job 5:12
מפר מחשבות ערומים ולא תעשינה ידיהם תושיה׃
Job 5:13
לכד חכמים בערמם ועצת נפתלים נמהרה׃
Job 11:12
ואיש נבוב ילבב ועיר פרא אדם יולד׃
Job 12:20
מסיר שפה לנאמנים וטעם זקנים יקח׃
Jean 9:41
ויאמר אליהם אם עורים הייתם לא היה בכם חטא ועתה כי אמרתם פקחים אנחנו חטאתכם תעמד׃
Romains 1:22
ובאמרם חכמים אנחנו היו לכסילים׃
Romains 2:17-29
17
הן אתה נקרא בשם יהודי ונשענת על התורה והתהללת באלהים׃
18
וידעת הראוי ובהיותך מלמד בתורה תבין בין טוב לרע׃
19
ובטחת בנפשך להיות מוליך העורים ואור להלכים בחשך׃
20
מיסר לחסרי לב ומורה הפתאים ויש לך צורת המדע והאמת בתורה׃
21
ואתה אשר תורה אחרים את נפשך לא תורה אמרת לא תגנב והנך גנב׃
22
אמרת לא תנאף ואתה נאף תשקץ את האלילים ואתה גזל את הקדש׃
23
תתהלל בתורה ותנבל את האלהים בעברך את התורה׃
24
כי שם האלהים בגללכם מחלל בגוים כאשר כתוב׃
25
הן המילה מועילה אם תשמר את התורה אבל אם עבר אתה את התורה אז מילתך היתה לך לערלה׃
26
לכן אם ישמר הערל את משפטי התורה הלא תחשב לו ערלתו למילה׃
27
והערל מלדה המקים את התורה הלא הוא ידין אתך אשר יש לך הכתב והמילה ועברת את התורה׃
28
כי לא הנראה מחוץ הוא היהודי ולא הנראה מחוץ בבשר היא המילה׃
29
כי אם אשר בפנים הוא יהודי ומילה היא אשר בלב כפי הרוח ולא כפי הכתב אשר לא מבני אדם תהלתו כי אם מאת האלהים׃
1 Corinthiens 3:18-20
18
אל ירמה איש את עצמו והחשב את עצמו חכם בעולם הזה יהי לסכל למען יחכם׃
19
כי חכמת העולם הזה סכלות היא לפני האלהים ככתוב לכד חכמים בערמם׃
20
ועוד כתוב יהוה ידע מחשבות חכמים כי המה הבל׃
Psaumes 147:19
מגיד דברו ליעקב חקיו ומשפטיו לישראל׃
Osée 8:12
אכתוב לו רבו תורתי כמו זר נחשבו׃
Matthieu 15:6
ותפרו את דבר האלהים בעבור קבלתכם׃
Proverbes 17:6
עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים אבותם׃
Esaïe 10:1
הוי החקקים חקקי און ומכתבים עמל כתבו׃
Esaïe 10:2
להטות מדין דלים ולגזל משפט עניי עמי להיות אלמנות שללם ואת יתומים יבזו׃