Job 33:27
ישר על אנשים ויאמר חטאתי וישר העויתי ולא שוה לי׃
Job 33:28
פדה נפשי מעבר בשחת וחיתי באור תראה׃
Psaumes 14:2
יהוה משמים השקיף על בני אדם לראות היש משכיל דרש את אלהים׃
Esaïe 30:18
ולכן יחכה יהוה לחננכם ולכן ירום לרחמכם כי אלהי משפט יהוה אשרי כל חוכי לו׃
Malachie 3:16
אז נדברו יראי יהוה איש את רעהו ויקשב יהוה וישמע ויכתב ספר זכרון לפניו ליראי יהוה ולחשבי שמו׃
2 Pierre 3:9
ולא יאחר יהוה את אשר הבטיח כאשר יש חשבים אתה לאחור כי אך האריך אפו בעבורנו ולא יחפץ באבד איש כי אם בפנות כלם לתשובה׃
Jérémie 5:1
שוטטו בחוצות ירושלם וראו נא ודעו ובקשו ברחובותיה אם תמצאו איש אם יש עשה משפט מבקש אמונה ואסלח לה׃
Esaïe 59:16
וירא כי אין איש וישתומם כי אין מפגיע ותושע לו זרעו וצדקתו היא סמכתהו׃
Ezechiel 22:30
ואבקש מהם איש גדר גדר ועמד בפרץ לפני בעד הארץ לבלתי שחתה ולא מצאתי׃
Michée 7:2
אבד חסיד מן הארץ וישר באדם אין כלם לדמים יארבו איש את אחיהו יצודו חרם׃
Job 10:2
אמר אל אלוה אל תרשיעני הודיעני על מה תריבני׃
Ezechiel 18:28
ויראה וישוב מכל פשעיו אשר עשה חיו יחיה לא ימות׃
Aggée 1:5
ועתה כה אמר יהוה צבאות שימו לבבכם על דרכיכם׃
Aggée 1:7
כה אמר יהוה צבאות שימו לבבכם על דרכיכם׃
Luc 15:17-19
17
וישב אל לבו ויאמר מה רבו שכירי אבי ויש להם לחם לשבע ואני אבד ברעב׃
18
אקומה נא ואלכה אל אבי ואמר אליו אבי חטאתי לשמים ולפניך׃
19
ונקלתי מהקרא עוד בנך שימני כאשר שכיריך׃
Jérémie 2:24
פרה למד מדבר באות נפשו שאפה רוח תאנתה מי ישיבנה כל מבקשיה לא ייעפו בחדשה ימצאונה׃
Jérémie 2:25
מנעי רגלך מיחף וגורנך מצמאה ותאמרי נואש לוא כי אהבתי זרים ואחריהם אלך׃
Job 39:19-25
19
התתן לסוס גבורה התלביש צוארו רעמה׃
20
התרעישנו כארבה הוד נחרו אימה׃
21
יחפרו בעמק וישיש בכח יצא לקראת נשק׃
22
ישחק לפחד ולא יחת ולא ישוב מפני חרב׃
23
עליו תרנה אשפה להב חנית וכידון׃
24
ברעש ורגז יגמא ארץ ולא יאמין כי קול שופר׃
25
בדי שפר יאמר האח ומרחוק יריח מלחמה רעם שרים ותרועה׃