Proverbes 10:5
אגר בקיץ בן משכיל נרדם בקציר בן מביש׃
Luc 13:25
והיה מיום אשר יקום בעל הבית וסגר את הדלת ותחלו לעמד בחוץ ולדפק על הדלת לאמר אדנינו אדנינו פתח לנו וענה ואמר אליכם אינני יודע אתכם מאין אתם׃
Luc 19:44
וסחבו אותך ואת בניך בקרבך ולא ישאירו בך אבן על אבן עקב כי לא ידעת את עת פקדתך׃
Hébreux 3:7-15
7
לכן כמאמר רוח הקדש היום אם בקלו תשמעו׃
8
אל תקשו לבבכם כמריבה כיום מסה במדבר׃
9
אשר נסוני אבותיכם בחנוני גם ראו פעלי ארבעים שנה׃
10
לכן אקוט בדור ואמר עם תעי לבב הם והם לא ידעו דרכי׃
11
אשר נשבעתי באפי אם יבאון אל מנוחתי׃
12
ראו עתה אחי פן יש באחד מכם לב רע וחסר אמונה לסור מאלהים חיים׃
13
אך הוכח תוכיחו איש את רעהו יום יום עד שיקרא היום למען אשר לא יקשה איש מכם את לבו במדוחי פשע׃
14
כי נתחברנו למשיח אם נחזיק בראשית הבטחה ולא נרפנה עד הקץ׃
15
כאשר נאמר היום אם בקלו תשמעו אל תקשו לבבכם כמריבה׃
Matthieu 25:1-12
1
אז תדמה מלכות השמים לעשר עלמות אשר לקחו את נרותיהן ותצאנה לקראת החתן׃
2
חמש מהן היו חכמות וחמש כסילות׃
3
הכסילות לקחו את הנרות ולא לקחו עמהן שמן׃
4
והחכמות לקחו שמן בכליהן ואת נרותיהן׃
5
וכאשר בשש החתן לבוא ותנמנה כלן ותרדמנה׃
6
ויהי בחצות הלילה ותהי צוחה הנה החתן צאינה לקראתו׃
7
אז התעוררו כל העלמות ההן ותיטבנה את נרותיהן׃
8
ותאמרנה הכסילות אל החכמות תנה לנו משמנכן כי יכבו נרותינו׃
9
ותענינה החכמות לאמר לא כן פן יחסר לנו ולכן כי אם לכנה אל המוכרים וקנינה לכן׃
10
ויהי בעת לכתן לקנות ויבוא החתן והנכנות ללכת באו אתו אל החתנה ותסגר הדלת׃
11
ואחרי כן באו גם שאר העלמות ותאמרנה אדנינו אדנינו פתח לנו׃
12
ויען ויאמר אמן אמר אני לכן לא ידעתי אתכן׃