2 Rois 7:3
וארבעה אנשים היו מצרעים פתח השער ויאמרו איש אל רעהו מה אנחנו ישבים פה עד מתנו׃
2 Rois 7:4
אם אמרנו נבוא העיר והרעב בעיר ומתנו שם ואם ישבנו פה ומתנו ועתה לכו ונפלה אל מחנה ארם אם יחינו נחיה ואם ימיתנו ומתנו׃
Jérémie 4:5
הגידו ביהודה ובירושלם השמיעו ואמרו ותקעו שופר בארץ קראו מלאו ואמרו האספו ונבואה אל ערי המבצר׃
Jérémie 4:6
שאו נס ציונה העיזו אל תעמדו כי רעה אנכי מביא מצפון ושבר גדול׃
Jérémie 35:11
ויהי בעלות נבוכדראצר מלך בבל אל הארץ ונאמר באו ונבוא ירושלם מפני חיל הכשדים ומפני חיל ארם ונשב בירושלם׃
2 Samuel 20:6
ויאמר דוד אל אבישי עתה ירע לנו שבע בן בכרי מן אבשלום אתה קח את עבדי אדניך ורדף אחריו פן מצא לו ערים בצרות והציל עיננו׃
Lévitique 10:3
ויאמר משה אל אהרן הוא אשר דבר יהוה לאמר בקרבי אקדש ועל פני כל העם אכבד וידם אהרן׃
Psaumes 39:2
נאלמתי דומיה החשיתי מטוב וכאבי נעכר׃
Lamentations 3:27
טוב לגבר כי ישא על בנעוריו׃
Lamentations 3:28
ישב בדד וידם כי נטל עליו׃
Amos 6:10
ונשאו דודו ומסרפו להוציא עצמים מן הבית ואמר לאשר בירכתי הבית העוד עמך ואמר אפס ואמר הס כי לא להזכיר בשם יהוה׃
Habaquq 2:20
ויהוה בהיכל קדשו הס מפניו כל הארץ׃
Zacharie 2:13
הס כל בשר מפני יהוה כי נעור ממעון קדשו׃
Jérémie 9:15
לכן כה אמר יהוה צבאות אלהי ישראל הנני מאכילם את העם הזה לענה והשקיתים מי ראש׃
Jérémie 23:15
לכן כה אמר יהוה צבאות על הנבאים הנני מאכיל אותם לענה והשקתים מי ראש כי מאת נביאי ירושלם יצאה חנפה לכל הארץ׃
Nombres 5:18-24
18
והעמיד הכהן את האשה לפני יהוה ופרע את ראש האשה ונתן על כפיה את מנחת הזכרון מנחת קנאת הוא וביד הכהן יהיו מי המרים המאררים׃
19
והשביע אתה הכהן ואמר אל האשה אם לא שכב איש אתך ואם לא שטית טמאה תחת אישך הנקי ממי המרים המאררים האלה׃
20
ואת כי שטית תחת אישך וכי נטמאת ויתן איש בך את שכבתו מבלעדי אישך׃
21
והשביע הכהן את האשה בשבעת האלה ואמר הכהן לאשה יתן יהוה אותך לאלה ולשבעה בתוך עמך בתת יהוה את ירכך נפלת ואת בטנך צבה׃
22
ובאו המים המאררים האלה במעיך לצבות בטן ולנפל ירך ואמרה האשה אמן אמן׃
23
וכתב את האלת האלה הכהן בספר ומחה אל מי המרים׃
24
והשקה את האשה את מי המרים המאררים ובאו בה המים המאררים למרים׃
Deutéronome 32:32
כי מגפן סדם גפנם ומשדמת עמרה ענבמו ענבי רוש אשכלת מררת למו׃
Psaumes 69:21
ויתנו בברותי ראש ולצמאי ישקוני חמץ׃
Lamentations 3:19
זכר עניי ומרודי לענה וראש׃
Matthieu 27:34
ויתנו לו לשתות חמץ מזוג במרורה ויטעם ולא אבה לשתות׃