Proverbes 4:23
מכל משמר נצר לבך כי ממנו תוצאות חיים׃
Esaïe 57:20
והרשעים כים נגרש כי השקט לא יוכל ויגרשו מימיו רפש וטיט׃
Jacques 3:10-12
10
מפה אחד יצאת ברכה וקללה וכן לא יעשה אחי׃
11
היביע המעין מתוקים ומרים ממוצא אחד׃
12
אחי היוכל עץ התאנה להוציא זיתים או התוכל הגפן להוציא תאנים כן גם מעין אחד לא יוכל נבע מים מלוחים ומתוקים׃
Jérémie 20:8
כי מדי אדבר אזעק חמס ושד אקרא כי היה דבר יהוה לי לחרפה ולקלס כל היום׃
Psaumes 55:9-11
9
בלע אדני פלג לשונם כי ראיתי חמס וריב בעיר׃
10
יומם ולילה יסובבה על חומתיה ואון ועמל בקרבה׃
11
הוות בקרבה ולא ימיש מרחבה תך ומרמה׃
Ezechiel 7:11
החמס קם למטה רשע לא מהם ולא מהמונם ולא מהמהם ולא נה בהם׃
Ezechiel 7:23
עשה הרתוק כי הארץ מלאה משפט דמים והעיר מלאה חמס׃
Ezechiel 22:3-12
3
ואמרת כה אמר אדני יהוה עיר שפכת דם בתוכה לבוא עתה ועשתה גלולים עליה לטמאה׃
4
בדמך אשר שפכת אשמת ובגלוליך אשר עשית טמאת ותקריבי ימיך ותבוא עד שנותיך על כן נתתיך חרפה לגוים וקלסה לכל הארצות׃
5
הקרבות והרחקות ממך יתקלסו בך טמאת השם רבת המהומה׃
6
הנה נשיאי ישראל איש לזרעו היו בך למען שפך דם׃
7
אב ואם הקלו בך לגר עשו בעשק בתוכך יתום ואלמנה הונו בך׃
8
קדשי בזית ואת שבתתי חללת׃
9
אנשי רכיל היו בך למען שפך דם ואל ההרים אכלו בך זמה עשו בתוכך׃
10
ערות אב גלה בך טמאת הנדה ענו בך׃
11
ואיש את אשת רעהו עשה תועבה ואיש את כלתו טמא בזמה ואיש את אחתו בת אביו ענה בך׃
12
שחד לקחו בך למען שפך דם נשך ותרבית לקחת ותבצעי רעיך בעשק ואתי שכחת נאם אדני יהוה׃
Ezechiel 24:7
כי דמה בתוכה היה על צחיח סלע שמתהו לא שפכתהו על הארץ לכסות עליו עפר׃
Michée 2:1
הוי חשבי און ופעלי רע על משכבותם באור הבקר יעשוה כי יש לאל ידם׃
Michée 2:2
וחמדו שדות וגזלו ובתים ונשאו ועשקו גבר וביתו ואיש ונחלתו׃
Michée 2:8-10
8
ואתמול עמי לאויב יקומם ממול שלמה אדר תפשטון מעברים בטח שובי מלחמה׃
9
נשי עמי תגרשון מבית תענגיה מעל עלליה תקחו הדרי לעולם׃
10
קומו ולכו כי לא זאת המנוחה בעבור טמאה תחבל וחבל נמרץ׃
Michée 3:1-3
1
ואמר שמעו נא ראשי יעקב וקציני בית ישראל הלוא לכם לדעת את המשפט׃
2
שנאי טוב ואהבי רעה גזלי עורם מעליהם ושארם מעל עצמותם׃
3
ואשר אכלו שאר עמי ועורם מעליהם הפשיטו ואת עצמתיהם פצחו ופרשו כאשר בסיר וכבשר בתוך קלחת׃
Michée 3:9-12
9
שמעו נא זאת ראשי בית יעקב וקציני בית ישראל המתעבים משפט ואת כל הישרה יעקשו׃
10
בנה ציון בדמים וירושלם בעולה׃
11
ראשיה בשחד ישפטו וכהניה במחיר יורו ונביאיה בכסף יקסמו ועל יהוה ישענו לאמר הלוא יהוה בקרבנו לא תבוא עלינו רעה׃
12
לכן בגללכם ציון שדה תחרש וירושלם עיין תהיה והר הבית לבמות יער׃
Michée 7:2
אבד חסיד מן הארץ וישר באדם אין כלם לדמים יארבו איש את אחיהו יצודו חרם׃
Michée 7:3
על הרע כפים להיטיב השר שאל והשפט בשלום והגדול דבר הות נפשו הוא ויעבתוה׃