Jérémie 2:12
שמו שמים על זאת ושערו חרבו מאד נאם יהוה׃
Jérémie 23:14
ובנבאי ירושלם ראיתי שערורה נאוף והלך בשקר וחזקו ידי מרעים לבלתי שבו איש מרעתו היו לי כלם כסדם וישביה כעמרה׃
Esaïe 1:2
שמעו שמים והאזיני ארץ כי יהוה דבר בנים גדלתי ורוממתי והם פשעו בי׃
Osée 6:10
בבית ישראל ראיתי שעריריה שם זנות לאפרים נטמא ישראל׃