Jérémie 12:4
עד מתי תאבל הארץ ועשב כל השדה ייבש מרעת ישבי בה ספתה בהמות ועוף כי אמרו לא יראה את אחריתנו׃
Jérémie 14:2-6
2
אבלה יהודה ושעריה אמללו קדרו לארץ וצוחת ירושלם עלתה׃
3
ואדריהם שלחו צעוריהם למים באו על גבים לא מצאו מים שבו כליהם ריקם בשו והכלמו וחפו ראשם׃
4
בעבור האדמה חתה כי לא היה גשם בארץ בשו אכרים חפו ראשם׃
5
כי גם אילת בשדה ילדה ועזוב כי לא היה דשא׃
6
ופראים עמדו על שפים שאפו רוח כתנים כלו עיניהם כי אין עשב׃
Deutéronome 29:23-28
23
גפרית ומלח שרפה כל ארצה לא תזרע ולא תצמח ולא יעלה בה כל עשב כמהפכת סדם ועמרה אדמה וצביים אשר הפך יהוה באפו ובחמתו׃
24
ואמרו כל הגוים על מה עשה יהוה ככה לארץ הזאת מה חרי האף הגדול הזה׃
25
ואמרו על אשר עזבו את ברית יהוה אלהי אבתם אשר כרת עמם בהוציאו אתם מארץ מצרים׃
26
וילכו ויעבדו אלהים אחרים וישתחוו להם אלהים אשר לא ידעום ולא חלק להם׃
27
ויחר אף יהוה בארץ ההוא להביא עליה את כל הקללה הכתובה בספר הזה׃
28
ויתשם יהוה מעל אדמתם באף ובחמה ובקצף גדול וישלכם אל ארץ אחרת כיום הזה׃
Psaumes 76:7
אתה נורא אתה ומי יעמד לפניך מאז אפך׃
Psaumes 107:34
ארץ פרי למלחה מרעת ישבי בה׃
Esaïe 5:9
באזני יהוה צבאות אם לא בתים רבים לשמה יהיו גדלים וטובים מאין יושב׃
Esaïe 5:10
כי עשרת צמדי כרם יעשו בת אחת וזרע חמר יעשה איפה׃
Esaïe 7:20-25
20
ביום ההוא יגלח אדני בתער השכירה בעברי נהר במלך אשור את הראש ושער הרגלים וגם את הזקן תספה׃
21
והיה ביום ההוא יחיה איש עגלת בקר ושתי צאן׃
22
והיה מרב עשות חלב יאכל חמאה כי חמאה ודבש יאכל כל הנותר בקרב הארץ׃
23
והיה ביום ההוא יהיה כל מקום אשר יהיה שם אלף גפן באלף כסף לשמיר ולשית יהיה׃
24
בחצים ובקשת יבוא שמה כי שמיר ושית תהיה כל הארץ׃
25
וכל ההרים אשר במעדר יעדרון לא תבוא שמה יראת שמיר ושית והיה למשלח שור ולמרמס שה׃
Michée 3:12
לכן בגללכם ציון שדה תחרש וירושלם עיין תהיה והר הבית לבמות יער׃