Jérémie 2:17
הלוא זאת תעשה לך עזבך את יהוה אלהיך בעת מוליכך בדרך׃
Jérémie 2:19
תיסרך רעתך ומשבותיך תוכחך ודעי וראי כי רע ומר עזבך את יהוה אלהיך ולא פחדתי אליך נאם אדני יהוה צבאות׃
Jérémie 5:19
והיה כי תאמרו תחת מה עשה יהוה אלהינו לנו את כל אלה ואמרת אליהם כאשר עזבתם אותי ותעבדו אלהי נכר בארצכם כן תעבדו זרים בארץ לא לכם׃
Jérémie 6:19
שמעי הארץ הנה אנכי מביא רעה אל העם הזה פרי מחשבותם כי על דברי לא הקשיבו ותורתי וימאסו בה׃
Jérémie 26:19
ההמת המתהו חזקיהו מלך יהודה וכל יהודה הלא ירא את יהוה ויחל את פני יהוה וינחם יהוה אל הרעה אשר דבר עליהם ואנחנו עשים רעה גדולה על נפשותינו׃
Job 20:5-16
5
כי רננת רשעים מקרוב ושמחת חנף עדי רגע׃
6
אם יעלה לשמים שיאו וראשו לעב יגיע׃
7
כגללו לנצח יאבד ראיו יאמרו איו׃
8
כחלום יעוף ולא ימצאוהו וידד כחזיון לילה׃
9
עין שזפתו ולא תוסיף ולא עוד תשורנו מקומו׃
10
בניו ירצו דלים וידיו תשבנה אונו׃
11
עצמותיו מלאו עלומו ועמו על עפר תשכב׃
12
אם תמתיק בפיו רעה יכחידנה תחת לשונו׃
13
יחמל עליה ולא יעזבנה וימנענה בתוך חכו׃
14
לחמו במעיו נהפך מרורת פתנים בקרבו׃
15
חיל בלע ויקאנו מבטנו יורשנו אל׃
16
ראש פתנים יינק תהרגהו לשון אפעה׃
Psaumes 107:17
אולים מדרך פשעם ומעונתיהם יתענו׃
Proverbes 1:31
ויאכלו מפרי דרכם וממעצתיהם ישבעו׃
Proverbes 5:22
עוונותיו ילכדנו את הרשע ובחבלי חטאתו יתמך׃
Esaïe 50:1
כה אמר יהוה אי זה ספר כריתות אמכם אשר שלחתיה או מי מנושי אשר מכרתי אתכם לו הן בעונתיכם נמכרתם ובפשעיכם שלחה אמכם׃