Jérémie 37:21
ויצוה המלך צדקיהו ויפקדו את ירמיהו בחצר המטרה ונתן לו ככר לחם ליום מחוץ האפים עד תם כל הלחם מן העיר וישב ירמיהו בחצר המטרה׃
Psaumes 109:5
וישימו עלי רעה תחת טובה ושנאה תחת אהבתי׃
Luc 3:19
והורדוס שר רבע המדינה אשר הוכח על ידו על אדות הורודיה אשת אחיו פילפוס ועל אדות כל הרע אשר עשה הורדוס׃
Luc 3:20
הוסיף על כל אלה גם את זאת ויסגר את יוחנן במשמר׃
Jérémie 37:16
כי בא ירמיהו אל בית הבור ואל החניות וישב שם ירמיהו ימים רבים׃
Lamentations 3:55
קראתי שמך יהוה מבור תחתיות׃
Actes 16:24
והוא כאשר צוה כן השליכם בחדר המשמר הפנימי וישם את רגליהם בסד׃
2 Corinthiens 4:8
נחלצים אנחנו בכל ולא נדכאים דאגים ולא נואשים׃
2 Corinthiens 4:9
נרדפים ולא נטושים משלכים ולא אבדים׃
Hébreux 10:36
כי צריכים אתם לסבלנות למען תעשו רצון אלהים ונשאתם את ההבטחה׃
Jérémie 36:26
ויצוה המלך את ירחמאל בן המלך ואת שריהו בן עזריאל ואת שלמיהו בן עבדאל לקחת את ברוך הספר ואת ירמיהו הנביא ויסתרם יהוה׃
Jérémie 38:11
ויקח עבד מלך את האנשים בידו ויבא בית המלך אל תחת האוצר ויקח משם בלוי הסחבות ובלוי מלחים וישלחם אל ירמיהו אל הבור בחבלים׃
Jérémie 38:12
ויאמר עבד מלך הכושי אל ירמיהו שים נא בלואי הסחבות והמלחים תחת אצלות ידיך מתחת לחבלים ויעש ירמיהו כן׃
Jérémie 38:22
והנה כל הנשים אשר נשארו בבית מלך יהודה מוצאות אל שרי מלך בבל והנה אמרות הסיתוך ויכלו לך אנשי שלמך הטבעו בבץ רגלך נסגו אחור׃
Génèse 37:24
ויקחהו וישלכו אתו הברה והבור רק אין בו מים׃
Psaumes 40:2
ויעלני מבור שאון מטיט היון ויקם על סלע רגלי כונן אשרי׃
Psaumes 69:2
טבעתי ביון מצולה ואין מעמד באתי במעמקי מים ושבלת שטפתני׃
Psaumes 69:14
הצילני מטיט ואל אטבעה אנצלה משנאי וממעמקי מים׃
Psaumes 69:15
אל תשטפני שבלת מים ואל תבלעני מצולה ואל תאטר עלי באר פיה׃
Lamentations 3:52-55
52
צוד צדוני כצפור איבי חנם׃
53
צמתו בבור חיי וידו אבן בי׃
54
צפו מים על ראשי אמרתי נגזרתי׃
55
קראתי שמך יהוה מבור תחתיות׃
Zacharie 9:11
גם את בדם בריתך שלחתי אסיריך מבור אין מים בו׃