Jérémie 4:31
כי קול כחולה שמעתי צרה כמבכירה קול בת ציון תתיפח תפרש כפיה אוי נא לי כי עיפה נפשי להרגים׃
Jérémie 6:24
שמענו את שמעו רפו ידינו צרה החזיקתנו חיל כיולדה׃
Jérémie 13:21
מה תאמרי כי יפקד עליך ואת למדת אתם עליך אלפים לראש הלוא חבלים יאחזוך כמו אשת לדה׃
Jérémie 22:23
ישבתי בלבנון מקננתי בארזים מה נחנת בבא לך חבלים חיל כילדה׃
Jérémie 49:24
רפתה דמשק הפנתה לנוס ורטט החזיקה צרה וחבלים אחזתה כיולדה׃
Jérémie 50:43
שמע מלך בבל את שמעם ורפו ידיו צרה החזיקתהו חיל כיולדה׃
Psaumes 48:6
רעדה אחזתם שם חיל כיולדה׃
Esaïe 13:6-9
6
הילילו כי קרוב יום יהוה כשד משדי יבוא׃
7
על כן כל ידים תרפינה וכל לבב אנוש ימס׃
8
ונבהלו צירים וחבלים יאחזון כיולדה יחילון איש אל רעהו יתמהו פני להבים פניהם׃
9
הנה יום יהוה בא אכזרי ועברה וחרון אף לשום הארץ לשמה וחטאיה ישמיד ממנה׃
Esaïe 21:3
על כן מלאו מתני חלחלה צירים אחזוני כצירי יולדה נעויתי משמע נבהלתי מראות׃
Daniel 5:6
אדין מלכא זיוהי שנוהי ורעינהי יבהלונה וקטרי חרצה משתרין וארכבתה דא לדא נקשן׃
Osée 13:13
חבלי יולדה יבאו לו הוא בן לא חכם כי עת לא יעמד במשבר בנים׃
Michée 4:9
עתה למה תריעי רע המלך אין בך אם יועצך אבד כי החזיקך חיל כיולדה׃
Michée 4:10
חולי וגחי בת ציון כיולדה כי עתה תצאי מקריה ושכנת בשדה ובאת עד בבל שם תנצלי שם יגאלך יהוה מכף איביך׃
Jean 16:21
האשה בלדתה עצב לה כי באה עתה ואחרי ילדה את הילד לא תזכר עוד את עצבונה משמחתה כי אדם נולד לעולם׃
Jean 16:22
וגם אתם כעת תתעצבו אך אשוב אראה אתכם ושש לבכם ואין לקח שמחתכם מכם׃
1 Thessaloniciens 5:3
כי בעת אמרם שלום ושלוה יבא עליהם השבר פתאם כחבלים על ההרה ולא יוכלו להמלט׃
Esaïe 29:22
לכן כה אמר יהוה אל בית יעקב אשר פדה את אברהם לא עתה יבוש יעקב ולא עתה פניו יחורו׃
Joël 2:6
מפניו יחילו עמים כל פנים קבצו פארור׃
Nahoum 2:10
בוקה ומבוקה ומבלקה ולב נמס ופק ברכים וחלחלה בכל מתנים ופני כלם קבצו פארור׃