Jérémie 2:36
מה תזלי מאד לשנות את דרכך גם ממצרים תבושי כאשר בשת מאשור׃
Jérémie 4:30
ואתי שדוד מה תעשי כי תלבשי שני כי תעדי עדי זהב כי תקרעי בפוך עיניך לשוא תתיפי מאסו בך עגבים נפשך יבקשו׃
Jérémie 22:20
עלי הלבנון וצעקי ובבשן תני קולך וצעקי מעברים כי נשברו כל מאהביך׃
Jérémie 22:22
כל רעיך תרעה רוח ומאהביך בשבי ילכו כי אז תבשי ונכלמת מכל רעתך׃
Jérémie 38:22
והנה כל הנשים אשר נשארו בבית מלך יהודה מוצאות אל שרי מלך בבל והנה אמרות הסיתוך ויכלו לך אנשי שלמך הטבעו בבץ רגלך נסגו אחור׃
Lamentations 1:2
בכו תבכה בלילה ודמעתה על לחיה אין לה מנחם מכל אהביה כל רעיה בגדו בה היו לה לאיבים׃
Lamentations 1:19
קראתי למאהבי המה רמוני כהני וזקני בעיר גועו כי בקשו אכל למו וישיבו את נפשם׃
Ezechiel 23:9
לכן נתתיה ביד מאהביה ביד בני אשור אשר עגבה עליהם׃
Ezechiel 23:22
לכן אהליבה כה אמר אדני יהוה הנני מעיר את מאהביך עליך את אשר נקעה נפשך מהם והבאתים עליך מסביב׃
Osée 2:5
כי זנתה אמם הבישה הורתם כי אמרה אלכה אחרי מאהבי נתני לחמי ומימי צמרי ופשתי שמני ושקויי׃
Osée 2:10-16
10
ועתה אגלה את נבלתה לעיני מאהביה ואיש לא יצילנה מידי׃
11
והשבתי כל משושה חגה חדשה ושבתה וכל מועדה׃
12
והשמתי גפנה ותאנתה אשר אמרה אתנה המה לי אשר נתנו לי מאהבי ושמתים ליער ואכלתם חית השדה׃
13
ופקדתי עליה את ימי הבעלים אשר תקטיר להם ותעד נזמה וחליתה ותלך אחרי מאהביה ואתי שכחה נאם יהוה׃
14
לכן הנה אנכי מפתיה והלכתיה המדבר ודברתי על לבה׃
15
ונתתי לה את כרמיה משם ואת עמק עכור לפתח תקוה וענתה שמה כימי נעוריה וכיום עלתה מארץ מצרים׃
16
והיה ביום ההוא נאם יהוה תקראי אישי ולא תקראי לי עוד בעלי׃
Apocalypse 17:12-18
12
ועשר הקרנים אשר ראית עשרה מלכים הם אשר לא קבלו מלכות עד הנה רק לשעה אחת ממשלה כמלכים יקבלו עם החיה׃
13
ולאלה עצה אחת ואת כחם ואת ממשלתם יתנו לחיה׃
14
המה ילחמו בשה והשה יכול יוכל להם כי הוא אדני האדנים ומלך המלכים ועמו הקרואים והבחירים והנאמנים׃
15
ויאמר אלי המים ההם אשר ראית אשר הזונה ישבת עליהם עמים והמנים המה וגוים ולשנות׃
16
ועשר הקרנים אשר ראית והחיה המה ישנאו את הזונה ועשוה גלמודה וערמה ואכלו את בשרה ואתה ישרפו באש׃
17
כי האלהים נתן בלבם לעשות את עצתו ולעשות עצה אחת ולתת את ממשלתם לחיה עד כי ישלמו דברי האלהים׃
18
והאשה אשר ראית היא העיר הגדולה אשר היא נברת ממלכות הארץ׃
Job 13:24-28
24
למה פניך תסתיר ותחשבני לאויב לך׃
25
העלה נדף תערוץ ואת קש יבש תרדף׃
26
כי תכתב עלי מררות ותורישני עונות נעורי׃
27
ותשם בסד רגלי ותשמור כל ארחותי על שרשי רגלי תתחקה׃
28
והוא כרקב יבלה כבגד אכלו עש׃
Job 16:9
אפו טרף וישטמני חרק עלי בשניו צרי ילטוש עיניו לי׃
Job 19:11
ויחר עלי אפו ויחשבני לו כצריו׃
Job 30:21
תהפך לאכזר לי בעצם ידך תשטמני׃
Lamentations 2:5
היה אדני כאויב בלע ישראל בלע כל ארמנותיה שחת מבצריו וירב בבת יהודה תאניה ואניה׃
Osée 5:14
כי אנכי כשחל לאפרים וככפיר לבית יהודה אני אני אטרף ואלך אשא ואין מציל׃
Jérémie 30:15
מה תזעק על שברך אנוש מכאבך על רב עונך עצמו חטאתיך עשיתי אלה לך׃
Jérémie 5:6
על כן הכם אריה מיער זאב ערבות ישדדם נמר שקד על עריהם כל היוצא מהנה יטרף כי רבו פשעיהם עצמו משבותיהם׃
Psaumes 90:7
כי כלינו באפך ובחמתך נבהלנו׃
Psaumes 90:8
שת עונתינו לנגדך עלמנו למאור פניך׃
Ezechiel 9:8-10
8
ויהי כהכותם ונאשאר אני ואפלה על פני ואזעק ואמר אהה אדני יהוה המשחית אתה את כל שארית ישראל בשפכך את חמתך על ירושלם׃
9
ויאמר אלי עון בית ישראל ויהודה גדול במאד מאד ותמלא הארץ דמים והעיר מלאה מטה כי אמרו עזב יהוה את הארץ ואין יהוה ראה׃
10
וגם אני לא תחוס עיני ולא אחמל דרכם בראשם נתתי׃