Jérémie 5:7
אי לזאת אסלוח לך בניך עזבוני וישבעו בלא אלהים ואשבע אותם וינאפו ובית זונה יתגדדו׃
Osée 11:8
איך אתנך אפרים אמגנך ישראל איך אתנך כאדמה אשימך כצבאים נהפך עלי לבי יחד נכמרו נחומי׃
Jérémie 3:4
הלוא מעתה קראתי לי אבי אלוף נערי אתה׃
Jérémie 31:9
בבכי יבאו ובתחנונים אובילם אוליכם אל נחלי מים בדרך ישר לא יכשלו בה כי הייתי לישראל לאב ואפרים בכרי הוא׃
Jérémie 31:20
הבן יקיר לי אפרים אם ילד שעשועים כי מדי דברי בו זכר אזכרנו עוד על כן המו מעי לו רחם ארחמנו נאם יהוה׃
Jean 1:11-13
11
הוא בא אל אשר לו ואשר המה לו לא קבלהו׃
12
והמקבלים אתו נתן עז למו להיות בנים לאלהים המאמינים בשמו׃
13
אשר לא מדם ולא מחפץ הבשר אף לא מחפץ גבר כי אם מאלהים נולדו׃
2 Corinthiens 6:17
על כן צאו מתוכם והברו נאם יהוה וטמא אל תגעו ואני אקבץ אתכם׃
2 Corinthiens 6:18
והייתי לכם לאב ואתם תהיו לי לבנים ולבנות נאם יהוה צבאות׃
Galates 3:26
כי כלכם בני אלהים אתם על ידי האמונה במשיח ישוע׃
Galates 4:5-7
5
לפדות את אשר היו תחת יד התורה למען נקבל את משפט הבנים׃
6
ויען כי בנים אתם שלח האלהים בלבבכם את רוח בנו הקורא אבא אבינו׃
7
לכן אינך עוד עבד כי אם בן ואם בן אתה הנך גם יורש האלהים על ידי המשיח׃
Ephésiens 1:5
יעדנו לו לבנים על ידי ישוע המשיח כחפץ רצונו׃
1 Jean 3:1-3
1
ראו מה גדלה אהבת האב הנתונה לנו אשר נקרא בני האלהים על כן העולם איננו ידע אתנו יען כי אותו לא ידע׃
2
אהובי עתה בנים לאלהים אנחנו ועוד לא נגלה מה נהיה אך ידענו כי בהגלותו נדמה לו כי נראהו כאשר הוא׃
3
וכל אשר לו תקוה כזאת יטהר את עצמו כאשר טהור גם הוא׃
Jérémie 12:10
רעים רבים שחתו כרמי בססו את חלקתי נתנו את חלקת חמדתי למדבר שממה׃
Psaumes 106:24
וימאסו בארץ חמדה לא האמינו לדברו׃
Ezechiel 20:6
ביום ההוא נשאתי ידי להם להוציאם מארץ מצרים אל ארץ אשר תרתי להם זבת חלב ודבש צבי היא לכל הארצות׃
Daniel 8:9
ומן האחת מהם יצא קרן אחת מצעירה ותגדל יתר אל הנגב ואל המזרח ואל הצבי׃
Daniel 11:16
ויעש הבא אליו כרצונו ואין עומד לפניו ויעמד בארץ הצבי וכלה בידו׃
Daniel 11:41
ובא בארץ הצבי ורבות יכשלו ואלה ימלטו מידו אדום ומואב וראשית בני עמון׃
Daniel 11:45
ויטע אהלי אפדנו בין ימים להר צבי קדש ובא עד קצו ואין עוזר לו׃
Proverbes 3:35
כבוד חכמים ינחלו וכסילים מרים קלון׃
1 Pierre 1:3
ברוך האלהים אבי אדנינו ישוע המשיח אשר כרב רחמיו שב והוליד אתנו לתקוה חיה בהקמת ישוע המשיח מעם המתים׃
1 Pierre 1:4
לנחלה אשר לא תשחת ולא תגאל ולא תבל הצפונה בשמים לכם׃
Jérémie 3:4
הלוא מעתה קראתי לי אבי אלוף נערי אתה׃
Esaïe 63:16
כי אתה אבינו כי אברהם לא ידענו וישראל לא יכירנו אתה יהוה אבינו גאלנו מעולם שמך׃
Esaïe 64:8
ועתה יהוה אבינו אתה אנחנו החמר ואתה יצרנו ומעשה ידך כלנו׃
Matthieu 6:8
ואתם אל תדמו להם כי יודע אביכם כל צרככם בטרם תשאלו ממנו׃
Matthieu 6:9
לכן כה תתפללו אבינו שבשמים יתקדש שמך׃
Romains 8:15-17
15
כי לא קבלתם רוח עבדות לשוב לירא כי אם קבלתם רוח משפט בנים אשר בו קראים אנחנו אבא אבינו׃
16
והרוח ההוא מעיד ברוחנו כי בני אלהים אנחנו׃
17
ואם בנים אנחנו גם ירשים נהיה ירשי אלהים וחברי המשיח בירשה אם אמנם נתענה אתו למען גם אתו נכבד׃
Galates 4:5
לפדות את אשר היו תחת יד התורה למען נקבל את משפט הבנים׃
Jérémie 32:39
ונתתי להם לב אחד ודרך אחד ליראה אותי כל הימים לטוב להם ולבניהם אחריהם׃
Jérémie 32:40
וכרתי להם ברית עולם אשר לא אשוב מאחריהם להיטיבי אותם ואת יראתי אתן בלבבם לבלתי סור מעלי׃
Hébreux 10:39
אמנם אנחנו איננו מן הנסוגים אחור לאבדם כי אם מן המאמינים להצלת הנפש׃