1 Rois 20:23
ועבדי מלך ארם אמרו אליו אלהי הרים אלהיהם על כן חזקו ממנו ואולם נלחם אתם במישור אם לא נחזק מהם׃
1 Rois 20:28
ויגש איש האלהים ויאמר אל מלך ישראל ויאמר כה אמר יהוה יען אשר אמרו ארם אלהי הרים יהוה ולא אלהי עמקים הוא ונתתי את כל ההמון הגדול הזה בידך וידעתם כי אני יהוה׃
Psaumes 113:5
מי כיהוה אלהינו המגביהי לשבת׃
Psaumes 139:1-10
1
למנצח לדוד מזמור יהוה חקרתני ותדע׃
2
אתה ידעת שבתי וקומי בנתה לרעי מרחוק׃
3
ארחי ורבעי זרית וכל דרכי הסכנתה׃
4
כי אין מלה בלשוני הן יהוה ידעת כלה׃
5
אחור וקדם צרתני ותשת עלי כפכה׃
6
פלאיה דעת ממני נשגבה לא אוכל לה׃
7
אנה אלך מרוחך ואנה מפניך אברח׃
8
אם אסק שמים שם אתה ואציעה שאול הנך׃
9
אשא כנפי שחר אשכנה באחרית ים׃
10
גם שם ידך תנחני ותאחזני ימינך׃
Ezechiel 20:32-35
32
והעלה על רוחכם היו לא תהיה אשר אתם אמרים נהיה כגוים כמשפחות הארצות לשרת עץ ואבן׃
33
חי אני נאם אדני יהוה אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה אמלוך עליכם׃
34
והוצאתי אתכם מן העמים וקבצתי אתכם מן הארצות אשר נפוצתם בם ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה׃
35
והבאתי אתכם אל מדבר העמים ונשפטתי אתכם שם פנים אל פנים׃
Jonas 1:3
ויקם יונה לברח תרשישה מלפני יהוה וירד יפו וימצא אניה באה תרשיש ויתן שכרה וירד בה לבוא עמהם תרשישה מלפני יהוה׃
Jonas 1:4
ויהוה הטיל רוח גדולה אל הים ויהי סער גדול בים והאניה חשבה להשבר׃