Jérémie 8:14
על מה אנחנו ישבים האספו ונבוא אל ערי המבצר ונדמה שם כי יהוה אלהינו הדמנו וישקנו מי ראש כי חטאנו ליהוה׃
Jérémie 9:15
לכן כה אמר יהוה צבאות אלהי ישראל הנני מאכילם את העם הזה לענה והשקיתים מי ראש׃
Psaumes 69:21
ויתנו בברותי ראש ולצמאי ישקוני חמץ׃
Lamentations 3:5
בנה עלי ויקף ראש ותלאה׃
Lamentations 3:15
השביעני במרורים הרוני לענה׃
Lamentations 3:19
זכר עניי ומרודי לענה וראש׃
Matthieu 27:34
ויתנו לו לשתות חמץ מזוג במרורה ויטעם ולא אבה לשתות׃
Apocalypse 8:11
ושם הכוכב נקרא לענה ותהי שלישית המים ללענה ורבים מבני אדם מתו מן המים כי מרים היו׃