Jérémie 6:19
שמעי הארץ הנה אנכי מביא רעה אל העם הזה פרי מחשבותם כי על דברי לא הקשיבו ותורתי וימאסו בה׃
Jérémie 22:29
ארץ ארץ ארץ שמעי דבר יהוה׃
Deutéronome 32:1
האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי׃
Esaïe 1:2
שמעו שמים והאזיני ארץ כי יהוה דבר בנים גדלתי ורוממתי והם פשעו בי׃
Michée 6:2
שמעו הרים את ריב יהוה והאתנים מסדי ארץ כי ריב ליהוה עם עמו ועם ישראל יתוכח׃
Matthieu 27:45
ומשעה הששית היה חשך על כל הארץ עד השעה התשיעית׃
Matthieu 27:50-53
50
וישוע הוסיף לקרא בקול גדול ותצא רוחו׃
51
והנה נקרעה פרכת ההיכל מלמעלה למטה לשנים קרעים והארץ נרעשה והסלעים נבקעו׃
52
והקברים נפתחו ורבים מגופות הקדושים ישני אדמת עפר נעורו׃
53
ויצאו מן הקברים אחרי הקיצו ויבאו אל העיר הקדושה ויראו לרבים׃