Jérémie 1:11
ויהי דבר יהוה אלי לאמר מה אתה ראה ירמיהו ואמר מקל שקד אני ראה׃
Jérémie 7:1
הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת יהוה לאמר׃
Jérémie 23:28
הנביא אשר אתו חלום יספר חלום ואשר דברי אתו ידבר דברי אמת מה לתבן את הבר נאם יהוה׃
Ezechiel 7:1
ויהי דבר יהוה אלי לאמר׃
Hébreux 1:1
האלהים אשר דבר מקדם פעמים רבות ובפנים שנים אל אבתינו ביד הנביאים דבר אלינו באחרית הימים האלה ביד בנו׃
2 Pierre 1:21
כי מעולם לא יצאה נבואה ברצון האדם כי אם ברוח הקדש אשר נשאם דברו אנשי אלהים הקדושים׃