Ezechiel 3:1-3
1
ויאמר אלי בן אדם את אשר תמצא אכול אכול את המגלה הזאת ולך דבר אל בית ישראל׃
2
ואפתח את פי ויאכלני את המגלה הזאת׃
3
ויאמר אלי בן אדם בטנך תאכל ומעיך תמלא את המגלה הזאת אשר אני נתן אליך ואכלה ותהי בפי כדבש למתוק׃
Apocalypse 10:9
ואבא אל המלאך ואמר לו תנה לי את הספר ויאמר אלי קח ואכל אתו וימר לבטנך אבל בפיך יהיה מתוק כדבש׃
Job 23:12
מצות שפתיו ולא אמיש מחקי צפנתי אמרי פיו׃
Psaumes 19:10
הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונפת צופים׃
Psaumes 119:72
טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף׃
Psaumes 119:97
מה אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי׃
Psaumes 119:101-103
101
מכל ארח רע כלאתי רגלי למען אשמר דברך׃
102
ממשפטיך לא סרתי כי אתה הורתני׃
103
מה נמלצו לחכי אמרתך מדבש לפי׃
Psaumes 119:111-103
Jérémie 14:9
למה תהיה כאיש נדהם כגבור לא יוכל להושיע ואתה בקרבנו יהוה ושמך עלינו נקרא אל תנחנו׃