Job 39:1-4
1
הידעת עת לדת יעלי סלע חלל אילות תשמר׃
2
תספר ירחים תמלאנה וידעת עת לדתנה׃
3
תכרענה ילדיהן תפלחנה חבליהם תשלחנה׃
4
יחלמו בניהם ירבו בבר יצאו ולא שבו למו׃
Psaumes 29:9
קול יהוה יחולל אילות ויחשף יערות ובהיכלו כלו אמר כבוד׃