Jérémie 14:19
המאס מאסת את יהודה אם בציון געלה נפשך מדוע הכיתנו ואין לנו מרפא קוה לשלום ואין טוב ולעת מרפא והנה בעתה׃
Lévitique 26:11
ונתתי משכני בתוככם ולא תגעל נפשי אתכם׃
Deutéronome 32:19
וירא יהוה וינאץ מכעס בניו ובנתיו׃
Psaumes 51:11
אל תשליכני מלפניך ורוח קדשך אל תקח ממני׃
Psaumes 106:40
ויחר אף יהוה בעמו ויתעב את נחלתו׃
Lamentations 2:7
זנח אדני מזבחו נאר מקדשו הסגיר ביד אויב חומת ארמנותיה קול נתנו בבית יהוה כיום מועד׃
Amos 6:8
נשבע אדני יהוה בנפשו נאם יהוה אלהי צבאות מתאב אנכי את גאון יעקב וארמנתיו שנאתי והסגרתי עיר ומלאה׃
Jérémie 14:7
אם עונינו ענו בנו יהוה עשה למען שמך כי רבו משובתינו לך חטאנו׃
Psaumes 79:9
עזרנו אלהי ישענו על דבר כבוד שמך והצילנו וכפר על חטאתינו למען שמך׃
Psaumes 79:10
למה יאמרו הגוים איה אלהיהם יודע בגיים לעינינו נקמת דם עבדיך השפוך׃
Ezechiel 36:22
לכן אמר לבית ישראל כה אמר אדני יהוה לא למענכם אני עשה בית ישראל כי אם לשם קדשי אשר חללתם בגוים אשר באתם שם׃
Ezechiel 36:23
וקדשתי את שמי הגדול המחלל בגוים אשר חללתם בתוכם וידעו הגוים כי אני יהוה נאם אדני יהוה בהקדשי בכם לעיניהם׃
Ezechiel 39:25
לכן כה אמר אדני יהוה עתה אשיב את שבית יעקב ורחמתי כל בית ישראל וקנאתי לשם קדשי׃
Daniel 9:7
לך אדני הצדקה ולנו בשת הפנים כיום הזה לאיש יהודה וליושבי ירושלם ולכל ישראל הקרבים והרחקים בכל הארצות אשר הדחתם שם במעלם אשר מעלו בך׃
Daniel 9:15-19
15
ועתה אדני אלהינו אשר הוצאת את עמך מארץ מצרים ביד חזקה ותעש לך שם כיום הזה חטאנו רשענו׃
16
אדני ככל צדקתך ישב נא אפך וחמתך מעירך ירושלם הר קדשך כי בחטאינו ובעונות אבתינו ירושלם ועמך לחרפה לכל סביבתינו׃
17
ועתה שמע אלהינו אל תפלת עבדך ואל תחנוניו והאר פניך על מקדשך השמם למען אדני׃
18
הטה אלהי אזנך ושמע פקחה עיניך וראה שממתינו והעיר אשר נקרא שמך עליה כי לא על צדקתינו אנחנו מפילים תחנונינו לפניך כי על רחמיך הרבים׃
19
אדני שמעה אדני סלחה אדני הקשיבה ועשה אל תאחר למענך אלהי כי שמך נקרא על עירך ועל עמך׃
Ephésiens 2:7
להראות בדרות הבאים את גדלת עשר חסדו בטובתו עלינו במשיח ישוע׃
Jérémie 3:17
בעת ההיא יקראו לירושלם כסא יהוה ונקוו אליה כל הגוים לשם יהוה לירושלם ולא ילכו עוד אחרי שררות לבם הרע׃
Jérémie 17:12
כסא כבוד מרום מראשון מקום מקדשנו׃
Psaumes 74:3-7
3
הרימה פעמיך למשאות נצח כל הרע אויב בקדש׃
4
שאגו צרריך בקרב מועדך שמו אותתם אתות׃
5
יודע כמביא למעלה בסבך עץ קרדמות׃
6
ועת פתוחיה יחד בכשיל וכילפת יהלמון׃
7
שלחו באש מקדשך לארץ חללו משכן שמך׃
Psaumes 74:20-7
Psaumes 106:45
ויזכר להם בריתו וינחם כרב חסדו׃
Lamentations 1:10
ידו פרש צר על כל מחמדיה כי ראתה גוים באו מקדשה אשר צויתה לא יבאו בקהל לך׃
Lamentations 2:6
ויחמס כגן שכו שחת מועדו שכח יהוה בציון מועד ושבת וינאץ בזעם אפו מלך וכהן׃
Lamentations 2:7
זנח אדני מזבחו נאר מקדשו הסגיר ביד אויב חומת ארמנותיה קול נתנו בבית יהוה כיום מועד׃
Lamentations 2:20
ראה יהוה והביטה למי עוללת כה אם תאכלנה נשים פרים עללי טפחים אם יהרג במקדש אדני כהן ונביא׃
Ezechiel 7:20-22
20
וצבי עדיו לגאון שמהו וצלמי תועבתם שקוציהם עשו בו על כן נתתיו להם לנדה׃
21
ונתתיו ביד הזרים לבז ולרשעי הארץ לשלל וחללה׃
22
והסבותי פני מהם וחללו את צפוני ובאו בה פריצים וחללוה׃
Ezechiel 24:21
אמר לבית ישראל כה אמר אדני יהוה הנני מחלל את מקדשי גאון עזכם מחמד עיניכם ומחמל נפשכם ובניכם ובנותיכם אשר עזבתם בחרב יפלו׃
Ezechiel 43:7
ויאמר אלי בן אדם את מקום כסאי ואת מקום כפות רגלי אשר אשכן שם בתוך בני ישראל לעולם ולא יטמאו עוד בית ישראל שם קדשי המה ומלכיהם בזנותם ובפגרי מלכיהם במותם׃
Daniel 8:11-13
11
ועד שר הצבא הגדיל וממנו הרים התמיד והשלך מכון מקדשו׃
12
וצבא תנתן על התמיד בפשע ותשלך אמת ארצה ועשתה והצליחה׃
13
ואשמעה אחד קדוש מדבר ויאמר אחד קדוש לפלמוני המדבר עד מתי החזון התמיד והפשע שמם תת וקדש וצבא מרמס׃
Luc 21:24
ונפלו לפי חרב והגלו אל כל הגוים וירושלים תרמס ברגלי גוים עד כי ימלאו עתות הגוים׃
Apocalypse 11:2
ואת החצר אשר לפנימה להיכל השלך חוצה ואל תמדנה כי נתנה לגוים ורמסו את העיר הקדשה ארבעים ושנים חדשים׃
Exode 32:13
זכר לאברהם ליצחק ולישראל עבדיך אשר נשבעת להם בך ותדבר אלהם ארבה את זרעכם ככוכבי השמים וכל הארץ הזאת אשר אמרתי אתן לזרעכם ונחלו לעלם׃
Lévitique 26:42-45
42
וזכרתי את בריתי יעקוב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכר והארץ אזכר׃
43
והארץ תעזב מהם ותרץ את שבתתיה בהשמה מהם והם ירצו את עונם יען וביען במשפטי מאסו ואת חקתי געלה נפשם׃
44
ואף גם זאת בהיותם בארץ איביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלתם להפר בריתי אתם כי אני יהוה אלהיהם׃
45
וזכרתי להם ברית ראשנים אשר הוצאתי אתם מארץ מצרים לעיני הגוים להית להם לאלהים אני יהוה׃
Psaumes 74:2
זכר עדתך קנית קדם גאלת שבט נחלתך הר ציון זה שכנת בו׃
Psaumes 74:18-20
18
זכר זאת אויב חרף יהוה ועם נבל נאצו שמך׃
19
אל תתן לחית נפש תורך חית ענייך אל תשכח לנצח׃
20
הבט לברית כי מלאו מחשכי ארץ נאות חמס׃
Psaumes 89:39
נארתה ברית עבדך חללת לארץ נזרו׃
Psaumes 89:40
פרצת כל גדרתיו שמת מבצריו מחתה׃
Psaumes 106:45
ויזכר להם בריתו וינחם כרב חסדו׃
Esaïe 64:9-12
9
אל תקצף יהוה עד מאד ואל לעד תזכר עון הן הבט נא עמך כלנו׃
10
ערי קדשך היו מדבר ציון מדבר היתה ירושלם שממה׃
11
בית קדשנו ותפארתנו אשר הללוך אבתינו היה לשרפת אש וכל מחמדינו היה לחרבה׃
12
העל אלה תתאפק יהוה תחשה ותעננו עד מאד׃
Zacharie 11:10
ואקח את מקלי את נעם ואגדע אתו להפיר את בריתי אשר כרתי את כל העמים׃
Zacharie 11:11
ותפר ביום ההוא וידעו כן עניי הצאן השמרים אתי כי דבר יהוה הוא׃
Luc 1:72
לעשות חסד עם אבותינו ולזכר את ברית קדשו׃
Hébreux 8:6-13
6
ועתה הוא קבל שרות מעלה כפי מעלת הברית הנעשה על ידו אשר הוקמה על הבטחות טבות ויתרות׃
7
כי אלו היתה הראשונה ההיא תמימה לא יבקש מקום לשניה׃
8
כי כה אמר בהוכיח אתם הנה ימים באים נאם יהוה וכרתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה׃
9
לא כברית אשר כרתי את אבותם ביום החזיקי בידם להוציאם מארץ מצרים אשר המה הפרו את בריתי ואנכי בחלתי בם נאם יהוה׃
10
כי זאת הברית אשר אכרת את בית ישראל אחרי הימים ההם נאם יהוה נתתי את תורתי בקרבם ועל לבם אכתבנה והייתי להם לאלהים והמה יהיו לי לעם׃
11
ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמר דעו את יהוה כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם׃
12
כי אסלח לעונם ולחטאתם ולפשעיהם לא אזכר עוד׃
13
הנה באמרו ברית חדשה ישן את הראשונה ומה שהוא נושן ומזקין קרוב הוא אל קצו׃