Jérémie 1:2
אשר היה דבר יהוה אליו בימי יאשיהו בן אמון מלך יהודה בשלש עשרה שנה למלכו׃
Ezechiel 1:3
היה היה דבר יהוה אל יחזקאל בן בוזי הכהן בארץ כשדים על נהר כבר ותהי עליו שם יד יהוה׃
Ezechiel 3:16
ויהי מקצה שבעת ימים ויהי דבר יהוה אלי לאמר׃