Génèse 41:32
ועל השנות החלום אל פרעה פעמים כי נכון הדבר מעם האלהים וממהר האלהים לעשתו׃
2 Corinthiens 13:1
זאת הפעם השלישית אשר אבוא אליכם על פי שנים עדים או שלשה עדים יקום כל דבר׃
2 Corinthiens 13:2
מקדם אמרתי בהיותי אצלכם בפעם השנית ומקדם אני אמר וכתב עתה ברחקי מכם לאשר חטאו לפני מזה ולכל הנשארים כי בשובי לבוא לא אחוס׃
Ezechiel 11:3
האמרים לא בקרוב בנות בתים היא הסיר ואנחנו הבשר׃
Ezechiel 11:7
לכן כה אמר אדני יהוה חלליכם אשר שמתם בתוכה המה הבשר והיא הסיר ואתכם הוציא מתוכה׃
Ezechiel 24:3-14
3
ומשל אל בית המרי משל ואמרת אליהם כה אמר אדני יהוה שפת הסיר שפת וגם יצק בו מים׃
4
אסף נתחיה אליה כל נתח טוב ירך וכתף מבחר עצמים מלא׃
5
מבחר הצאן לקוח וגם דור העצמים תחתיה רתח רתחיה גם בשלו עצמיה בתוכה׃
6
לכן כה אמר אדני יהוה אוי עיר הדמים סיר אשר חלאתה בה וחלאתה לא יצאה ממנה לנתחיה לנתחיה הוציאה לא נפל עליה גורל׃
7
כי דמה בתוכה היה על צחיח סלע שמתהו לא שפכתהו על הארץ לכסות עליו עפר׃
8
להעלות חמה לנקם נקם נתתי את דמה על צחיח סלע לבלתי הכסות׃
9
לכן כה אמר אדני יהוה אוי עיר הדמים גם אני אגדיל המדורה׃
10
הרבה העצים הדלק האש התם הבשר והרקח המרקחה והעצמות יחרו׃
11
והעמידה על גחליה רקה למען תחם וחרה נחשתה ונתכה בתוכה טמאתה תתם חלאתה׃
12
תאנים הלאת ולא תצא ממנה רבת חלאתה באש חלאתה׃
13
בטמאתך זמה יען טהרתיך ולא טהרת מטמאתך לא תטהרי עוד עד הניחי את חמתי בך׃
14
אני יהוה דברתי באה ועשיתי לא אפרע ולא אחוס ולא אנחם כדרכיך וכעלילותיך שפטוך נאם אדני יהוה׃