Esaïe 7:21
והיה ביום ההוא יחיה איש עגלת בקר ושתי צאן׃
Esaïe 7:22
והיה מרב עשות חלב יאכל חמאה כי חמאה ודבש יאכל כל הנותר בקרב הארץ׃
Esaïe 13:20-22
20
לא תשב לנצח ולא תשכן עד דור ודור ולא יהל שם ערבי ורעים לא ירבצו שם׃
21
ורבצו שם ציים ומלאו בתיהם אחים ושכנו שם בנות יענה ושעירים ירקדו שם׃
22
וענה איים באלמנותיו ותנים בהיכלי ענג וקרוב לבוא עתה וימיה לא ימשכו׃
Esaïe 17:2
עזבות ערי ערער לעדרים תהיינה ורבצו ואין מחריד׃
Sophonie 2:6
והיתה חבל הים נות כרת רעים וגדרות צאן׃