Cantique des Cantiques 8:11
כרם היה לשלמה בבעל המון נתן את הכרם לנטרים איש יבא בפריו אלף כסף׃
Cantique des Cantiques 8:12
כרמי שלי לפני האלף לך שלמה ומאתים לנטרים את פריו׃
Matthieu 21:33
משל אחר שמעו איש בעל בית היה ויטע האיש כרם ויעש גדר סביב לו ויחצב יקב ויבן מגדל בתוכו ויתנהו אל כרמים וילך בדרך מרחוק׃
Esaïe 5:6
ואשיתהו בתה לא יזמר ולא יעדר ועלה שמיר ושית ועל העבים אצוה מהמטיר עליו מטר׃
Esaïe 32:12-14
12
על שדים ספדים על שדי חמד על גפן פריה׃
13
על אדמת עמי קוץ שמיר תעלה כי על כל בתי משוש קריה עליזה׃
14
כי ארמון נטש המון עיר עזב עפל ובחן היה בעד מערות עד עולם משוש פראים מרעה עדרים׃
Jérémie 4:26
ראיתי והנה הכרמל המדבר וכל עריו נתצו מפני יהוה מפני חרון אפו׃
Hébreux 6:8
ואשר תוציא קוץ ודרדר נמאסה היא וקרובה למארה וסופה להשרף׃