Esaïe 7:25
וכל ההרים אשר במעדר יעדרון לא תבוא שמה יראת שמיר ושית והיה למשלח שור ולמרמס שה׃
Esaïe 5:17
ורעו כבשים כדברם וחרבות מחים גרים יאכלו׃
Esaïe 17:2
עזבות ערי ערער לעדרים תהיינה ורבצו ואין מחריד׃
Esaïe 37:30
וזה לך האות אכול השנה ספיח ובשנה השנית שחיס ובשנה השלישית זרעו וקצרו ונטעו כרמים ואכול פרים׃
Jérémie 39:10
ומן העם הדלים אשר אין להם מאומה השאיר נבוזראדן רב טבחים בארץ יהודה ויתן להם כרמים ויגבים ביום ההוא׃