2 Rois 16:1
בשנת שבע עשרה שנה לפקח בן רמליהו מלך אחז בן יותם מלך יהודה׃
2 Chroniques 28:1-6
1
בן עשרים שנה אחז במלכו ושש עשרה שנה מלך בירושלם ולא עשה הישר בעיני יהוה כדויד אביו׃
2
וילך בדרכי מלכי ישראל וגם מסכות עשה לבעלים׃
3
והוא הקטיר בגיא בן הנם ויבער את בניו באש כתעבות הגוים אשר הריש יהוה מפני בני ישראל׃
4
ויזבח ויקטר בבמות ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן׃
5
ויתנהו יהוה אלהיו ביד מלך ארם ויכו בו וישבו ממנו שביה גדולה ויביאו דרמשק וגם ביד מלך ישראל נתן ויך בו מכה גדולה׃
6
ויהרג פקח בן רמליהו ביהודה מאה ועשרים אלף ביום אחד הכל בני חיל בעזבם את יהוה אלהי אבותם׃
Esaïe 8:6
יען כי מאס העם הזה את מי השלח ההלכים לאט ומשוש את רצין ובן רמליהו׃
2 Rois 15:37
בימים ההם החל יהוה להשליח ביהודה רצין מלך ארם ואת פקח בן רמליהו׃
Psaumes 83:3-5
3
על עמך יערימו סוד ויתיעצו על צפוניך׃
4
אמרו לכו ונכחידם מגוי ולא יזכר שם ישראל עוד׃
5
כי נועצו לב יחדו עליך ברית יכרתו׃
Esaïe 7:4-9
4
ואמרת אליו השמר והשקט אל תירא ולבבך אל ירך משני זנבות האודים העשנים האלה בחרי אף רצין וארם ובן רמליהו׃
5
יען כי יעץ עליך ארם רעה אפרים ובן רמליהו לאמר׃
6
נעלה ביהודה ונקיצנה ונבקענה אלינו ונמליך מלך בתוכה את בן טבאל׃
7
כה אמר אדני יהוה לא תקום ולא תהיה׃
8
כי ראש ארם דמשק וראש דמשק רצין ובעוד ששים וחמש שנה יחת אפרים מעם׃
9
וראש אפרים שמרון וראש שמרון בן רמליהו אם לא תאמינו כי לא תאמנו׃
Esaïe 8:9
רעו עמים וחתו והאזינו כל מרחקי ארץ התאזרו וחתו התאזרו וחתו׃
Esaïe 8:10
עצו עצה ותפר דברו דבר ולא יקום כי עמנו אל׃