Exode 20:5
לא תשתחוה להם ולא תעבדם כי אנכי יהוה אלהיך אל קנא פקד עון אבת על בנים על שלשים ועל רבעים לשנאי׃
Lévitique 26:39
והנשארים בכם ימקו בעונם בארצת איביכם ואף בעונת אבתם אתם ימקו׃
Nombres 32:14
והנה קמתם תחת אבתיכם תרבות אנשים חטאים לספות עוד על חרון אף יהוה אל ישראל׃
Psaumes 106:6
חטאנו עם אבותינו העוינו הרשענו׃
Psaumes 106:7
אבותינו במצרים לא השכילו נפלאותיך לא זכרו את רב חסדיך וימרו על ים בים סוף׃
Daniel 9:8
יהוה לנו בשת הפנים למלכינו לשרינו ולאבתינו אשר חטאנו לך׃
Matthieu 23:31-36
31
ובכן תעידו על נפשכם כי בנים אתם לרוצחי הנביאים׃
32
אף אתם מלאו סאת אבותיכם׃
33
נחשים אתם ילדי הצפעונים איכה תמלטו מדין גיהנם׃
34
לכן הנני שלח לכם נביאים וחכמים וסופרים ומהם תהרגו ותצלבו ומהם תכו בשוטים בבתי כנסיותיכם ותרדפום מעיר לעיר׃
35
למען יבא עליכם כל דם נקי הנשפך בארץ מדם הבל הצדיק עד דם זכריה בן ברכיה אשר רצחתם אותו בין ההיכל ולמזבח׃
36
אמן אמר אני לכם בא יבא כל אלה על הדור הזה׃
Esaïe 57:7
על הר גבה ונשא שמת משכבך גם שם עלית לזבח זבח׃
1 Rois 22:43
וילך בכל דרך אסא אביו לא סר ממנו לעשות הישר בעיני יהוה אך הבמות לא סרו עוד העם מזבחים ומקטרים בבמות׃
2 Rois 12:3
רק הבמות לא סרו עוד העם מזבחים ומקטרים בבמות׃
2 Rois 14:4
רק הבמות לא סרו עוד העם מזבחים ומקטרים בבמות׃
2 Rois 15:35
רק הבמות לא סרו עוד העם מזבחים ומקטרים בבמות הוא בנה את שער בית יהוה העליון׃
2 Rois 16:4
ויזבח ויקטר בבמות ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן׃
Ezechiel 18:6
אל ההרים לא אכל ועיניו לא נשא אל גלולי בית ישראל ואת אשת רעהו לא טמא ואל אשה נדה לא יקרב׃
Ezechiel 20:27
לכן דבר אל בית ישראל בן אדם ואמרת אליהם כה אמר אדני יהוה עוד זאת גדפו אותי אבותיכם במעלם בי מעל׃
Ezechiel 20:28
ואביאם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה להם ויראו כל גבעה רמה וכל עץ עבת ויזבחו שם את זבחיהם ויתנו שם כעס קרבנם וישימו שם ריח ניחוחיהם ויסיכו שם את נסכיהם׃
Esaïe 65:6
הנה כתובה לפני לא אחשה כי אם שלמתי ושלמתי על חיקם׃
Jérémie 5:9
העל אלה לוא אפקד נאם יהוה ואם בגוי אשר כזה לא תתנקם נפשי׃
Jérémie 5:29
העל אלה לא אפקד נאם יהוה אם בגוי אשר כזה לא תתנקם נפשי׃
Jérémie 7:19
האתי הם מכעסים נאם יהוה הלוא אתם למען בשת פניהם׃
Jérémie 7:20
לכן כה אמר אדני יהוה הנה אפי וחמתי נתכת אל המקום הזה על האדם ועל הבהמה ועל עץ השדה ועל פרי האדמה ובערה ולא תכבה׃
Jérémie 13:25
זה גורלך מנת מדיך מאתי נאם יהוה אשר שכחת אותי ותבטחי בשקר׃
Matthieu 23:32
אף אתם מלאו סאת אבותיכם׃
1 Thessaloniciens 2:16
המנעים אתנו מדבר אל הגוים כי יושעו למען אשר ימלאו את חטאתיהם בכל עת וישיגם החרון עד לכלה׃