Esaïe 65:9
והוצאתי מיעקב זרע ומיהודה יורש הרי וירשוה בחירי ועבדי ישכנו שמה׃
Esaïe 65:15
והנחתם שמכם לשבועה לבחירי והמיתך אדני יהוה ולעבדיו יקרא שם אחר׃
Génèse 5:5
ויהיו כל ימי אדם אשר חי תשע מאות שנה ושלשים שנה וימת׃
Génèse 5:27
ויהיו כל ימי מתושלח תשע וששים שנה ותשע מאות שנה וימת׃
Lévitique 26:16
אף אני אעשה זאת לכם והפקדתי עליכם בהלה את השחפת ואת הקדחת מכלות עינים ומדיבת נפש וזרעתם לריק זרעכם ואכלהו איביכם׃
Psaumes 92:12-14
12
צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה׃
13
שתולים בבית יהוה בחצרות אלהינו יפריחו׃
14
עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו׃
Apocalypse 20:3-5
3
וישליכהו בתהום ויסגר בעדו ויחתם עליו למען לא ידיח עוד את הגוים עד כלות אלף השנים ואחרי כן יתר לזמן מצער׃
4
וארא כסאות וישבו עליהם והמשפט נתן בידם ונפשות ההרוגים על עדות ישוע ועל דבר האלהים ואשר לא השתחוו לחיה ולצלמה ולא קבלו את תוה על מצחותם ועל ידם ויקומו ויחיו וימלכו עם המשיח אלף שנים׃
5
ושאר המתים לא קמו לחיים עד כלות אלף השנים זאת היא התחיה הראשונה׃