Esaïe 28:18-20
18
וכפר בריתכם את מות וחזותכם את שאול לא תקום שוט שוטף כי יעבר והייתם לו למרמס׃
19
מדי עברו יקח אתכם כי בבקר בבקר יעבר ביום ובלילה והיה רק זועה הבין שמועה׃
20
כי קצר המצע מהשתרע והמסכה צרה כהתכנס׃
Esaïe 30:12-14
12
לכן כה אמר קדוש ישראל יען מאסכם בדבר הזה ותבטחו בעשק ונלוז ותשענו עליו׃
13
לכן יהיה לכם העון הזה כפרץ נפל נבעה בחומה נשגבה אשר פתאם לפתע יבוא שברה׃
14
ושברה כשבר נבל יוצרים כתות לא יחמל ולא ימצא במכתתו חרש לחתות אש מיקוד ולחשף מים מגבא׃
Job 8:14
אשר יקוט כסלו ובית עכביש מבטחו׃
Job 8:15
ישען על ביתו ולא יעמד יחזיק בו ולא יקום׃
Esaïe 30:1
הוי בנים סוררים נאם יהוה לעשות עצה ולא מני ולנסך מסכה ולא רוחי למען ספות חטאת על חטאת׃
Esaïe 57:12
אני אגיד צדקתך ואת מעשיך ולא יועילוך׃
Esaïe 64:6
ונהי כטמא כלנו וכבגד עדים כל צדקתינו ונבל כעלה כלנו ועוננו כרוח ישאנו׃
Romains 3:20-22
20
יען אשר ממעשי התורה לא יצדק לפניו כל בשר כי על ידי התורה דעת החטא׃
21
ועתה בבלי תורה צדקת אלהים לאור יצאה אשר העידו עליה התורה והנביאים׃
22
והיא צדקת אלהים באמונת ישוע המשיח אל כל ועל כל אשר האמינו בו כי אין הבדל׃
Romains 4:6-8
6
כאשר גם דוד מאשר את האדם אשר האלהים יחשב לו צדקה בלא מעשים באמרו׃
7
אשרי נשוי פשע כסוי חטאה׃
8
אשרי אדם לא יחשב יהוה לו עון׃
Apocalypse 3:17
כי אמרת אך עשרתי מצאתי און לי ולא חסרתי כל ולא ידעת כי אמלל אתה ודוי ועני ועור וערם׃
Apocalypse 3:18
אני איעצך לפנות מאתי זהב צרוף באש למען תעשיר ובגדים לבנים למען תתכסה בהם ולא תראה בשת ערותות ולמשח עיניך קלורית למען תראה׃
Esaïe 5:7
כי כרם יהוה צבאות בית ישראל ואיש יהודה נטע שעשועיו ויקו למשפט והנה משפח לצדקה והנה צעקה׃
Génèse 6:11
ותשחת הארץ לפני האלהים ותמלא הארץ חמס׃
Psaumes 58:2
אף בלב עולת תפעלון בארץ חמס ידיכם תפלסון׃
Jérémie 6:7
כהקיר בור מימיה כן הקרה רעתה חמס ושד ישמע בה על פני תמיד חלי ומכה׃
Ezechiel 7:11
החמס קם למטה רשע לא מהם ולא מהמונם ולא מהמהם ולא נה בהם׃
Ezechiel 7:23
עשה הרתוק כי הארץ מלאה משפט דמים והעיר מלאה חמס׃
Amos 3:10
ולא ידעו עשות נכחה נאם יהוה האוצרים חמס ושד בארמנותיהם׃
Amos 6:3
המנדים ליום רע ותגישון שבת חמס׃
Michée 2:1-3
1
הוי חשבי און ופעלי רע על משכבותם באור הבקר יעשוה כי יש לאל ידם׃
2
וחמדו שדות וגזלו ובתים ונשאו ועשקו גבר וביתו ואיש ונחלתו׃
3
לכן כה אמר יהוה הנני חשב על המשפחה הזאת רעה אשר לא תמישו משם צוארתיכם ולא תלכו רומה כי עת רעה היא׃
Michée 2:8-3
Michée 3:1-11
1
ואמר שמעו נא ראשי יעקב וקציני בית ישראל הלוא לכם לדעת את המשפט׃
2
שנאי טוב ואהבי רעה גזלי עורם מעליהם ושארם מעל עצמותם׃
3
ואשר אכלו שאר עמי ועורם מעליהם הפשיטו ואת עצמתיהם פצחו ופרשו כאשר בסיר וכבשר בתוך קלחת׃
4
אז יזעקו אל יהוה ולא יענה אותם ויסתר פניו מהם בעת ההיא כאשר הרעו מעלליהם׃
5
כה אמר יהוה על הנביאים המתעים את עמי הנשכים בשניהם וקראו שלום ואשר לא יתן על פיהם וקדשו עליו מלחמה׃
6
לכן לילה לכם מחזון וחשכה לכם מקסם ובאה השמש על הנביאים וקדר עליהם היום׃
7
ובשו החזים וחפרו הקסמים ועטו על שפם כלם כי אין מענה אלהים׃
8
ואולם אנכי מלאתי כח את רוח יהוה ומשפט וגבורה להגיד ליעקב פשעו ולישראל חטאתו׃
9
שמעו נא זאת ראשי בית יעקב וקציני בית ישראל המתעבים משפט ואת כל הישרה יעקשו׃
10
בנה ציון בדמים וירושלם בעולה׃
11
ראשיה בשחד ישפטו וכהניה במחיר יורו ונביאיה בכסף יקסמו ועל יהוה ישענו לאמר הלוא יהוה בקרבנו לא תבוא עלינו רעה׃
Michée 6:12
אשר עשיריה מלאו חמס וישביה דברו שקר ולשונם רמיה בפיהם׃
Habaquq 1:2-4
2
עד אנה יהוה שועתי ולא תשמע אזעק אליך חמס ולא תושיע׃
3
למה תראני און ועמל תביט ושד וחמס לנגדי ויהי ריב ומדון ישא׃
4
על כן תפוג תורה ולא יצא לנצח משפט כי רשע מכתיר את הצדיק על כן יצא משפט מעקל׃
Sophonie 1:9
ופקדתי על כל הדולג על המפתן ביום ההוא הממלאים בית אדניהם חמס ומרמה׃
Sophonie 3:3
שריה בקרבה אריות שאגים שפטיה זאבי ערב לא גרמו לבקר׃
Sophonie 3:4
נביאיה פחזים אנשי בגדות כהניה חללו קדש חמסו תורה׃