Esaïe 51:20
בניך עלפו שכבו בראש כל חוצות כתוא מכמר המלאים חמת יהוה גערת אלהיך׃
Psaumes 32:3
כי החרשתי בלו עצמי בשאגתי כל היום׃
Psaumes 32:4
כי יומם ולילה תכבד עלי ידך נהפך לשדי בחרבני קיץ סלה׃
Psaumes 38:8
נפוגותי ונדכיתי עד מאד שאגתי מנהמת לבי׃
Osée 7:14
ולא זעקו אלי בלבם כי יילילו על משכבותם על דגן ותירוש יתגוררו יסורו בי׃
Esaïe 38:14
כסוס עגור כן אצפצף אהגה כיונה דלו עיני למרום אדני עשקה לי ערבני׃
Job 30:28
קדר הלכתי בלא חמה קמתי בקהל אשוע׃
Job 30:29
אח הייתי לתנים ורע לבנות יענה׃
Jérémie 8:15
קוה לשלום ואין טוב לעת מרפה והנה בעתה׃
Jérémie 9:1
מי יתן ראשי מים ועיני מקור דמעה ואבכה יומם ולילה את חללי בת עמי׃
Ezechiel 7:16
ופלטו פליטיהם והיו אל ההרים כיוני הגאיות כלם המות איש בעונו׃
Psaumes 85:9
אך קרוב ליראיו ישעו לשכן כבוד בארצנו׃
Psaumes 119:155
רחוק מרשעים ישועה כי חקיך לא דרשו׃